Lập CTHH gồm có Al và S - Nguyễn Anh Hưng

 • Tính hoá trị sulfur vô phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị sulfur trong số phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Bạn đang xem: Lập CTHH gồm có Al và S - Nguyễn Anh Hưng

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A

  Xác toan công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A. lõi vô A đem 2 nguyên vẹn tử là N và O tỉ lệ thành phần lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho biết thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho biết thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phân tử của những hóa học vô phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. lõi tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. lõi tỉ khối A đối với khí hidro là 8 phen. Trong A đem 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan bộ phận theo đòi lượng của những nhân tố đem vô phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác toan bộ phận theo đòi lượng của những nhân tố đem vô phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học vô A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra làm sao đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra làm sao đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo ra vày Xác Suất lượng C vày 75%, Xác Suất lượng H vày 25%

  Giúp với vội vàng ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo ra vày Xác Suất lượng C vày 75%, Xác Suất lượng H vày 25%, lượng mol của phù hợp hóa học vày 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) lối vô 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) lối vô 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b) Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vô 200(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b)Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH theo đòi những sơ loại phản xạ sau

  Câu 1: Lập những PTHH theo đòi những sơ loại phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của lếu láo phù hợp khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo đòi những sơ loại sau và cho biết thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử, phân tử trong những hóa học vô phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X đem tỉ khối so với khí oxi là 0,5.lõi rằng X tạo ra vày 75% lượng là C, còn sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na thuộc tính với H2O nhận được xút NaOH và khí H2

  Cho Na thuộc tính với H2O nhận được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh anh khiết và lếu láo hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh anh khiết và lếu láo phù hợp. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và phù hợp chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc mang lại công thức Ax,Bx? Lập CTHH của phù hợp hóa học theo đòi hoá trí
  4 Hiện tượng vật lý cơ ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân thiện lượng hóa học, bị tiêu diệt Lúc A với Lúc B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Xem thêm: Học vẽ căn bản : kỹ thuật vẽ chì

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học đem hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp đem chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp đem chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn nhận được sau phản ứng

  c) Tính độ đậm đặc mol những hóa học tan đem vô hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe đem chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe đem chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) thuộc tính vừa phải đầy đủ với cùng một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ loại phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài bác này như này vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) thuộc tính vừa phải đầy đủ với cùng một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ loại phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác toan thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng phù hợp hóa học tạo ra thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam lếu láo phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam lếu láo phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học vô lếu láo phù hợp lúc đầu.

  b) Tính lượng muối bột tạo ra trở nên.

  c) Tính lượng H2SO4 nên dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài bác này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari vô hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì nhận được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho biết thêm hóa học này là oxit axit, hóa học này là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết vội vàng ạ

   c1: nhận ra bầu không khí color h2,co2 Lúc vô nhì lọ riêng lẻ bị thất lạc nhãn vày cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu nhen cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào phía trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học này còn dư?

  b) tính lượng nước tạo ra trở nên ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

 • lam giup mik vs

  Bài 14. Một bình chứa chấp 11,2 lít (ở đktc) O2. Đốt cháy 2,7 gam Al vào phía trong bình, tiếp sau đó quăng quật tiếp 1,2 gam C vào trong bình nhằm nhen.

            a) C cháy không? Tính lượng C còn sót lại vào phía trong bình (nếu có).

            b) Tính % thể tích những khí vô lếu láo phù hợp khí sau phản ứng

  05/03/2023 |   0 Trả lời

 • Có 3 lọ thất lạc nhãn đựng riêng lẻ những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí. Em hãy nêu cơ hội nhận ra những hóa học trên?

  có 3 lọ thất lạc nhãn đựng riêng lẻ những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí em hãy nêu cơ hội nhận ra những hóa học trên

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Nêu hiện tượng kỳ lạ,đánh giá , ghi chép pthh mang lại dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở sức nóng chừng cao

  nêu hiện tượng kỳ lạ,đánh giá , ghi chép pthh mang lại dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở sức nóng dộ cao

  11/03/2023 |   0 Trả lời

 • Phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ, mang lại ví dụ

  phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ mang lại ví dụ

  14/03/2023 |   2 Trả lời

 • Xác toan hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong số tình huống sau: a. 100ml nước với 100ml rượu.

  Xác toan hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong số tình huống sau:

  a. 100ml nước với 100ml rượu.

  b. 100ml nước với 50ml rượu.

  Xem thêm: R%e1%ba%afn D%e1%bb%85 Th%c6%b0%c6%a1ng Hình ảnh PNG | Vector Và Các Tập Tin PSD | Tải Về Miễn Phí Trên Pngtree

  c. 50ml nước với 100ml rượu.

  Giúp em với ạ :<<

  21/03/2023 |   0 Trả lời