Khám phá với hơn 99 hình ảnh thiên nhiên buồn, lạng lẽ với thời gian

Thi�n Nhi�n trong Vn Th� Ki�u c�a Nguy�n Du &nbspThi�n Nhi�n Trong Vn Th� Ki�u C�a Nguy�n Du &nbsp Ph�m Vn Khang (72KNN) &nbsp &nbspNh�n x�t v� thi�n nhi�n trong "Truy�n Ki�u", c� th� n�i thi�n nhi�n trong "Truy�n Ki�u" cing l� m�t nh�n v�t, m�t nh�n v�t th��ng l�ng l�, k�n �o nh�ng kh�ng m�y khi kh�ng xu�t hi�n v� lu�n lu�n th�m ��m t�nh ng��i.Thi�n nhi�n v�n kh�ng ph�i l� ch� � ri�ng c�a Nguy�n Du m� n� l� ch� � chung c�a thi s) mu�n �i. Nh�ng thi�n nhi�n i v�o "Truy�n Ki�u", i v�o t�m h�n �i thi h�o Nguy�n Du l�i c� nh�ng n�t r�t ri�ng. Trong "Truy�n Ki�u", Nguy�n Du ch� t�o c� h�i cho thi�n nhi�n xu�t hi�n khi c�n t�o n�n c�nh cho m�t cu�c g�p g�, h�n h� ho�c khi b�c l� gi�p nh�ng c�m nh�n t�m tr�ng c�a c�c nh�n v�t v� th�i gian, kh�ng gian, c�nh ng�,...Trong ti�t thanh minh trong s�ng, kh�p n�i n� n�c i t�o m�, du xu�n, thi�n nhi�n �a v�o l�ng ng��i v�i nh�ng n�t m�u th�t s�ng �p v� d�i d�o s�c s�ng :"C� non xanh t�n ch�n tr�i, C�nh l� tr�ng i�m m�t v�i b�ng hoa"M�t m�a xu�n v�i m�u xanh r�n ng�p c�a c� non, v�i m�t v�i b�ng l� i�m xuy�t. Ch� v�i �i n�t ch�m ph�, qua ng�i b�t t�i hoa c�a nh� ngh� s), c� m�t b�c tranh xu�n b�ng s�ng hi�n l�n. Trong c�i kh�ng gian b�t ng�t m�u xanh c�a c� m�a xu�n, i�m v�o m�t v�i b�ng hoa l� tr�ng mu�t, tinh khi�t, �a l�ng ng��i trong c�nh bay bay nh� nh�, l�ng l�ng.C�nh nh� ang n�ng nh� b��c ch�n ba ch� em Thu� Ki�u :"B��c d�n theo ng�n ti�u kh�,L�n xem phong c�nh c� b� thanh thanh.Nao nao d�ng n��c u�n quanhD�p c�u nho nh� cu�i gh�nh b�c ngang"C�nh � �y th�t th� m�ng v� th�m ��m t�nh ng��i. M�t d�ng n��c, m�t nh�p c�u nho nh� cing � g�i l�n nh�ng n�t thanh thanh c�a phong c�nh.Thi�n nhi�n c�ng tr� n�n h�u t�nh, th� m�ng khi Ki�u chia tay v�i Kim Tr�ng :"D��i c�u n��c ch�y trong veo, B�n c�u t� li�u b�ng chi�u th��t tha"Nguy�n Du kh�ng c�n gi� v� nh�ng � d�ng n�n m�t b�c tranh thi�n nhi�n th�t �p v� h�i ho�. D��i c�u l� d�ng n��c �m �m ch�y, b�n c�u l� h�nh �nh "t� li�u b�ng chi�u th��t tha". C�nh v�t g�n b� nhau, t�n nhau l�n, chi�c c�u nh� nh� l�m �p cho d�ng n��c v� d�ng n��c l�m cho chi�c c�u c�ng tr� n�n xinh x�n, �ng y�u h�n. � �y, Nguy�n Du c� n�i �n h�nh �nh "b�ng chi�u"nh�ng b�ng chi�u kh�ng g�i n�i bu�n m� �p m�t c�ch l� th��ng. Ph�i chng l�c n�y l� l�c Kim Tr�ng chia tay v�i Thu� Ki�u, t�m h�n Ki�u h�n nhi�n trong s�ng n�n c�nh cing mang nh�ng n�t h�n nhi�n trong s�ng c�a Ki�u. C�nh thi�n nhi�n th�m ��m h�n ng��i, t�nh ng��i, mang n�i ni�m c�a con ng��i. Thi�n nhi�n c�n tr� th�nh nh�n v�t th� ba ch�ng ki�n bu�i th� non h�n bi�n gi�a Ki�u v�i ch�ng Kim : "V�ng trng v�ng v�c gi�a tr�i,inh ninh hai m�t m�t l�i song song" &nbsp"V�ng trng v�ng v�c gi�a tr�i" kia nh� l� m�t nh�n ch�ng cho m�i t�nh trong s�ng, �p t��i c�a �i trai t�i, g�i s�c. Trong "Truy�n Ki�u", � h�n b�n m��i l�n.Nguy�n Du nh�c �n �nh trng nh�ng c� l� �nh trng trong �m th� nguy�n n�y � i v�o ti�m th�c, � tr� n�n g�n b� nh�t v�i Thu� Ki�u.Trng l� ng��i l�m ch�ng cho m�i t�nh c�a n�ng v�i ch�ng Kim v� cing l� ng��i b�n g�n gii, g�n b� v�i n�ng trong m�i ho�n c�nh : "Tr��c l�u Ng�ng B�ch kho� xu�n, V� non xa, t�m trng g�n � chung" &nbspTr��c kh�ng gian r�ng l�n, r�n ng�p c�a l�u Ng�ng B�ch, Ki�u nh� m�t t�m th�n b� v�, l�c l�ng. N�ng t�m �n v�i thi�n nhi�n, l�y thi�n nhi�n l�m b�u b�n. D��ng nh� Nguy�n Du � k�o v�ng trng t� xa v�i v�i kia g�n n�ng Ki�u h�n. Trng nh� ng��i b�n tri �m tri k� ang san s� c�ng t�m tr�ng c�a n�ng :"Bu�n tr�ng c�a b� chi�u h�m,Thuy�n ai th�p tho�ng c�nh bu�m xa xa"M�t c�nh bu�m nh� b� tr��c m�t bi�n bao la trong c�nh ho�ng h�n cing � g�i l�n trong l�ng ng��i �c th�m th�a n�i bu�n c�a n�ng Ki�u. � l� n�i bu�n l� loi, c� �n, l�c l�ng b� v� n�i ch�n tr�i g�c b� c�a ng��i con g�i kh�ng bi�t b�u v�u v�o �u :"Bu�n tr�ng n�i c� d�u d�u,Ch�n m�y m�t �t m�t m�u xanh xanhBu�n tr�ng gi� cu�n m�t du�nh,�m �m ti�ng s�ng k�u quanh gh� ng�i"N�u trong Truy�n Ki�u, Nguy�n Du � t�ng vi�t :"C�nh n�o c�nh ch�ng eo s�u,Ng��i bu�n c�nh c� vui �u bao gi�"th� qu� l� kh�ng sai. N�i bu�n trong Ki�u th�t m�nh mang, r�n ng�p, m�t n�i bu�n khi�n cho l�ng ng��i kh� h�o. "N�i c�" � �y cing "d�u d�u" cing mang t�m s� n�i l�ng c�a Ki�u. � l� n�i bu�n v� cu�c �i ang b� x� ��, v�i d�p. N�i bu�n � c� d�y l�n m�i, � �ng m�i, kh�i g�i n�i ni�m t�i nh�c au th��ng �n �a n��c m�t. A�m thanh c�a ti�ng s�ng hay cing ch�nh l� nh�ng tai ho�, nh�ng kh� khn ang r�nh r�p, c� nguy c� �p xu�ng �u Ki�u, cho�ng ng�p kh�p t�m tr� Ki�u. C�nh � �y v�a m�nh mang, r�n ng�p v�a mang t�m s� u ho�i c�a l�ng ng��i.C� l�c C� Nguy�n Du d�ng c�nh v�t thi�n nhi�n, c� l�c �a t�m t�nh nh�n v�t h�a chung v�i vi tr� bao la. Sau l� Thanh Minh l� c�nh chia tay, ch� em Ki�u tr� v� khi m�t tr�i ang ng� v� h��ng T�y b�o hi�u m�t ng�y s�p qua ho�c s�u xa h�n cu�c �i s�p t�n, nh� ng��i ta th��ng n�i "tu�i � x� chi�u"... C� c�nh chia tay n�o m� kh�ng v��ng v�n n�i nh�. C�nh v�t chi�u nay nh� h�a chung v�i n�i bu�n nao nao, th� th�n, man m�c c�a ch� em Ki�u ang tr�n ��ng v�. C�nh chi�u t� bu�n bu�n ��c di�n t� qua hai c�u th� d��i �y: T� t� b�ng ng� v� t�y,Ch� em th� th�n dan tay ra v�. &nbspC�nh � v�ng l�ng l�i th�m gi�ng n��c c�a con su�i nho nh� l�ng l� tr�i d��i chi�c c�u con con, n�i l�n ��c c�nh thanh t)nh v� gi�ng n��c trong ph�n chi�u b�ng c�y m�u xanh xanh. C� �ng ng�m b�n b� su�i v�o l�c chi�u t� ng��i ta m�i c�m th�y c�i thi v� c�a m�t n�i bu�n b�ng khu�ng.B��c d�n theo ng�n ti�u kh�,L�n xem phong c�nh c� b� thanh thanh.Nao nao d�ng n��c u�n quanh,D�p c�u nho nh� cu�i gh�nh b�c ngang. Xa xa l� c�nh c� c�y in b�ng h�nh d��i su�i v� g�n ��ng i c�ng v�i m�u t�n �a c�a �m c� b�n ��ng, c�nh n�m m� hoang th�p l� t� l�m gia tng c�nh bu�n v�o l�c ho�ng h�n. S� s� n�m �t b�n �ng, D�u d�u ng�n c� n�a v�ng n�a xanh.R�ng: Sao trong ti�t thanh minh,M� �y h��ng kh�i v�ng tanh th� m�?C�ch d�ng c�c ch� "thanh thanh, nao nao, nho nh�, s� s�, d�u d�u, v�ng tanh" c�a t�c gi� r�t k� di�u, n� n�i l�n c�i c�nh thanh v�ng c�a m�t bu�i chi�u �y th� m�ng. N� cing t�o l�n c�i c�m gi�c bu�n nh� nh�, thoang tho�ng, kh�ng l�m cho con ng��i qu� s�u l�y � r�i nh�ng gi�t n��c m�t ph�i tu�n r�i.Trng th��ng l� � t�i mu�n thu� t�o n�n ngu�n c�m h�ng c�a vn thi s) x�a v� nay. Trng cing � g�i c�m h�ng cho c�c nh�c s) s�ng t�c nhi�u b�n t�nh ca qu� h��ng b�t h� nh� nh�c b�n "G�o tr�ng trng thanh" c�a Ho�ng Thi Th�, ho�c c�c b�i th�nh ca nhi�m m�u � l�m rung �ng con tim c�a bao l�p ng��i. B�n th�nh ca "Trinh V��ng Maria: m� �u Nh� m�t v�ng trng, v�ng trng tuy�t v�i..." c�a nh�c s) Ph�m �c Huy�n c� n�i dung ca t�ng v� �p d�u hi�n c�a �c Trinh N� Maria, m� h�u h�t gi�o d�n si�ng i l� c�u nguy�n v� ca h�t nh�c �o �u thu�c l�ng l� m�t ch�ng minh. Trng c� m�t kh�p n�i, kh�ng ch� chi�u s�ng cho ng��i nam hay n� m� cho m�i ng��i, nh� thi-s) H�n M�c T� � di�n t� qua hai c�u th�:Kh�ng gian d�y �c to�n trng c�, T�i cing trng m� n�ng cing trng Trng kh�ng nh�ng c� m�t trong thi ca, trong vn ch��ng, m� n� c�n g�p m�t trong c�c m�n ngh� thu�t h�i h�a, t�o n�n nh�ng b�c tranh th�y m�c th�t �p. Trng l� m�t h�nh �nh th�n thi�t v�i �i s�ng con ng��i, �c bi�t v�i ng��i d�n n�ng th�n. Trong �i s�ng ch�ng ta, c� l� kh�ng ai l�i kh�ng c� �i l�n ng�m trng trong c�c ng�y l�, T�t Trung Thu l� m�t tr��ng h�p i�n h�nh. �i v�i c�c thi nh�n th� trng c� m�t � ngh)a v� l� �i t��ng �c bi�t � t� � ngu�n th� tr� n�n m��t m� lai l�ng. V�n � mang s�n m�t t�m h�n nh�y c�m, a t�nh, y�u ngh� thu�t, n�n khi ng�m trng, c�c nh� th� kh�ng kh�i say �m trng, nh� ch� Cu�i say �m ch� H�ng.C� Nguy�n Du l� m�t nh� th� l�o luy�n th� trng �i v�i C� cing nh� ng��i b�n t�nh mu�n thu� v� trng � ��c c� em v�o truy�n Ki�u m�t c�ch t�i t�nh. C� h�n 60 c�u th� n�i v� trng, t� v� c�nh ho�c t�m t�nh c�a c�c nh�n v�t trong truy�n, �c bi�t �i v�i nh�n v�t ch�nh Th�y Ki�u. Trng hi�n ra t�y ho�n c�nh, t�y c�nh v�t, t�y n�i ch�n v� n� nh� t�a �nh s�ng d�u d�ng, �a con ng��i v�o t�m c�nh b�nh an hay bu�n t�i.Khi di�n t� g��ng m�t xinh �p c�a Th�y V�n c� �i n�t kh�c bi�t v�i Th�y Ki�u, t�c gi� � m��n h�nh �nh d�u d�ng c�a m�t trng:V�n xem trang tr�ng kh�c v�i,Khu�n trng �y �n n�t ng�i n� nang.Trng �y l� trng r�m. N� �p v� ho�n ch�nh nh�t. Trong to�n h�c ng��i ta cing x�p h�nh tr�n l� h�nh to�n v�n so v�i c�c h�nh kh�c. G��ng m�t c�a Th�y V�n, g��ng m�t �p tr�n nh� trng r�m, g��ng m�t c�a m�t ng��i con g�i ph�c h�u, t��i c��i v� c�i m�. Trng cing ��c d�ng � n�i v� nam gi�i, �c bi�t l� c�c ch�ng th� sinh ang c�p s�ch t�i tr��ng hay h�c t�i t� gia c�a m�t c� � n�o �. Trong truy�n Ki�u th� trng cing ��c n�i t�i khi C� Nguy�n Du t� ch�ng Kim Tr�ng:� hu� l�ng t�i gi� trng,Sau l�ng theo m�t v�i th�ng con con.B�n ch�: l�ng t�i gi� trng , gi� trng l� hai trong s� c�c c�nh v�t thi�n nhi�n m� c�c thi s) th��ng d�ng � vi�t l�n th� ho�c c�ng nhau ng�i ng�m v�nh th� d��i nh�ng �m trng thanh gi� m�t. T�i gi� trng c� � n�i t�i t�i th� v� v� ang l� th� sinh, n�n th� c�a Kim Tr�ng c�n �t, c�n v�i. Kim Tr�ng ang h�c � thi �u l�m quan m� thi c� ng�y x�a th� a s� n�i v� kinh s�ch c�a �c Kh�ng T�, c�c danh nh�n v� nh�ng b�i th� tuy�t t�c c�a c�c thi s) l�ng danh Vi�t-T�u, m� th� sinh n�o cing ph�i thu�c v� vi�t cho �ng. �c c�u th� tr�n, ch�ng ta th�y t�c gi� kh�ng d�ng ch� "th� sinh", m� d�ng b�n ch� v�i ngh)a b�ng "l�ng t�i gi� trng". Tuy v�y, ng��i �c c� th� hi�u v� h�nh dung ��c c�i d�ng d�p c�a anh ch�ng th� sinh Kim Tr�ng nh� th� n�o.Khi n�i v� th�i gian v� kh�ng gian c�a s� vi�c x�y ra, trng ��c t�c gi� di�n t� theo th� nh�n c�ch h�a: G��ng nga ch�nh ch�ch nh�m song,V�ng gieo ng�n n��c, c�y l�ng b�ng s�n.G��ng Nga t�c l� m�t trng s�ng nh� g��ng. Nga t�c l� Th��ng Nga hay H�ng Nga l� t�n ng��i v� c�a H�u Ngh� ng�y x�a. N�ng � n v�ng thu�c tr��ng sinh c�a ch�ng tr�n l�n m�t trng. Do i�n t�ch n�y m� v� sau ng��i ta d�ng trong vn ch��ng � ch� cho m�t trng. � �y, t�c gi� cho ch�ng ta th�y m�t h�nh �nh tuy�t �p. Hai ch� "ch�nh ch�ch" di�n t� m�t trng nghi�ng nghi�ng, c� v� nh� ng��i ang nh�n l�n qua c�a s� v�o trong nh�. Ca dao Vi�t Nam cing c� c�u:Bu�n tr�ng ch�nh ch�ch sao mai,Sao �i sao h�i nh� ai sao m�? V�ng gieo ng�n n��c, c�y l�ng b�ng s�n . C�u n�y, t�c gi� cho ch�ng ta m�t h�nh �nh th� m�ng tuy�t �p c�a �m trng. �nh trng v�ng chi�u xu�ng n��c l�m cho c� v�ng n��c bi�n th�nh m�u v�ng long lanh. Hai ch� "ng�n n��c" l� di�n t� m�t n��c b� gi� nh� nh� th�i l�m cho n�i s�ng nh�. Nh�ng ng�n s�ng nh� t�o th�nh nh�ng ��ng n��c d�i nh�p nh� d��i �nh trng, n�n t�c gi� d�ng ch� ln tn th�t t�i t�nh. Ch� trong hai c�u th�, t�c gi� � t� to�n c�nh tr�i �m trng, su�i n��c v� c�y c�i b�n s�n.C� th� n�i thi�n nhi�n lu�n l� h�nh �nh th�n g�n, g�n b� v�i m�i ch�ng ta, n� kh�ng ch� l� khung c�nh g�n gii trong cu�c s�ng �i th��ng m� � i v�o vn h�c, c� th� i v�o "Truy�n Ki�u". Nguy�n Du � m��n thi�n nhi�n l�m n�n cho truy�n v� cing bi�n thi�n nhi�n th�nh m�t nh�n v�t, mang t�m s�, n�i l�ng c�a con ng��i. Ng�i b�t th� c�a Nguy�n Du t�i hoa, i�u luy�n khi d�ng l�n h�nh �nh thi�n nhi�n .Thi�n nhi�n m�i l� h�nh �nh, l� nh�n v�t kh�ng th� thi�u trong "Truy�n Ki�u" . "Truy�n Ki�u" m�i m�i l� vi�n ng�c qu�, l� cu�n s�ch g�i �u gi��ng c�a m�i ch�ng ta.Th�m v�o �, ta cing th�y v�i tuy�t t�c ph�m Truy�n Ki�u th� thi�n t�i Nguy�n Du � ch�ng minh m�t c�ch h�ng h�n r�ng ti�ng Vi�t l� m�t ng�n ng� tuy�t v�i cho thi ca. Ch�ng ta c�n ch� �i g� n�a m� kh�ng �c l�i Truy�n Ki�u th�t k� c�ng � y�u th�m ti�ng Vi�t c�a ch�ng ta?Tham kh�o:1.Truy�n Ki�u Ch� Gi�i, L� vn Ho�2.Th� Vi�n S�ng T�o Comments (7)Feb 28, 2012 at 12:39:29 Thu l� (77KNC) Hello A Khang, Bai viet rat la hay, Thu nghi Anh Khang phai la Thay day Van thi dung hon.Thu dang doc cuon Sach Tha Mot Be Lau cua Thay Nhat Hanh cung dien giai Truyen Kieu qua con mat cua mot Thien Su cung rat la hay.Ngay xua hoc Van so lam nhat la phai phan tich va dien giai y of nhung cau Tho.Thu thich doc sach, bao nhung viet van thi do oi la do.Thu Feb 29, 2012 at 08:40:53 NgocLan (74KNN) Anh Khang th�n m�n, NL c�ng c�ng � ngh� nh� Thu L� v�y � . ��c �c b�i b�nh th� c�a anh NL nhu ang s�ng l�i tu�i h�c tr� h�n nhi�n d��i m�i tr��ng N� Trung Hoc QN ang nghe th�y Khang gi�ng v� b�nh lu�n th� Ki�u , ng�i "ng�n ng�" m� �c. H�i � l� ph�i h�c thu�c l�ng h�t �.B�y gi� th� c� ch� nh� ch� qu�n .NL. Feb 29, 2012 From: YThu�ng v�y, "nh�t trz�, nh�t trz�!" v�i ThuL� v� NLan, n�u ��c nghe th�y Khang b�nh th� Ki�u, ch�c c�c n� sinh s� ng�i "ng�n ng�" lu�n... v� bi�t �u s� d� l�m "m�ch l�ng" c�c n�ng n� sinh be b� ng�y x�a h�...Happy Leap Year Today! Mar 1, 2012 at 04:47:18 Pham Khang (72KNN) Moi cac ban vao xem them:http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/kieu/Khi xua chung ta hoc DTTT Kim Van Kieu thoi trung hoc, co le khong tham nhuan het y nghia tham tuy cua tho van. Minh nho lai thoi xua nam lop 11 CVA, thay Vu Hoang Chuong day Kieu: thay ngang len troi va doc tho Kieu say sua ... hoc tro ngoi o duoi chang hieu "mo te" gi het !!!Nay cang doc tho Kieu, cang thay tham thuy y nghia "doi" cua dai thi hao Nguyen Du. Tho Kieu da di vao cuoc song chung ta ! Mar 1, 2012 at 10:02:22 Ngoc Thuy (78KNC) Anh Khang oi! Anh gioi tho van nhu vay! Tui em chi la mua riu qua mat tho thoi, thi ra anh la hoc sinh CVA lai hoc van voi "ngai" Vu Hoang Chuong, the thi nhat roi con gi!! Thao nao van tho vi vut the!Nganh hoc cua anh KNN co giup gi cho su nghiep ngay nay cua anh khong? Anh oi hom qua "thay" Dam Trung Phan co hoi tham anh qua em day. Nhieu chuyen trai dat tron lam do anh a! NT Mar 7, 2012 at 07:33:27 tinh (tinhle19974) co bai nao chi ve kieu o lau ngung bich va canh ngay xuan k Mar 7, 2012 at 08:31:33 Pham Khang, (72 KNN) Than chao Thu Le, YThu, NLan, va NThuy,Day la bai tong hop luom lat, nhung trong boi canh khong gian va thoi gian cung ngau hung da giup anh viet ra bai nay ! Chu thuc su anh khong phai nhu cac em nghi dau! Mac du mang tieng la "de tu" cua thay Vu Hoang Chuong thoi trung hoc, nhung trong bang "thong tin ba" thay phe ...can co gang hon nua .....!!!!Gio day o xa que huong, noi tieng "nguoi" nhieu hon tieng Viet nen cam thay hung thu moi khi doc tho Kieu. Cac ban cung nen doc them Truyen Kieu khi ranh roi, viec truoc tien la phai co mot cuon tho Kieu "goi" dau giuong lam "bible".Mong cac ban dong gop them ve lanh vuc nay de chung ta cung trao doi hoc hoi them va cang yeu tieng Quoc Ngu Viet hon. Cheers, � ki�n c�a B�nName: Email: Comments: TR� V�&nbsp&nbsp

Chia sẻ hình hình ảnh chủ đề hình hình ảnh thiên nhiên lãng mạn mới nhất và đẹp nhất hiện tại, cùng xem chi tiết phía dưới bài bác viết.

hình ảnh thiên nhiên lãng mạn

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
hình hình ảnh phong cảnh cây Nước thiên nhiên đám mây khung trời bình Minh Hoàng hôn đêm buổi sớm Hồ rạng đông không khí về tối Sự bội nghịch chiếu thơ mộng lãng

Vừa rồi chúng ta đã chiêm ngưỡng bộ sưu tầm hình hình ảnh thiên nhiên lãng mạn, bạn hãy nhanh tay tải về đều hình ảnh ưng ý nhất về hình ảnh thiên nhiên lãng mạn. Xem những nội dung không giống tại hình ảnh đẹp bởi website khoayduoc.edu.vn tổng hợp cùng biên soạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *