Từ vựng về các hình trong Tiếng Anh và hoạ tiết, kích thước

Bạn đang được nắm vững những kể từ vựng chỉ các hình vô Tiếng Anh chưa? Nếu không biết thì nên theo dõi dõi bài xích học Tiếng Anh tại đây của Jaxtina nhé. Chúng tôi đang được giúp đỡ bạn tổ hợp những kể từ vựng về hình khối Tiếng Anh phổ biến nhất lúc này. Hãy coi ngay!

1. Từ vựng về những hình khối vô Tiếng Anh

Sau đấy là một vài kể từ vựng về những hình khối, hình học tập phổ biến và nằm trong cỗ 1000 kể từ Tiếng Anh thông dụng:

Bạn đang xem: Từ vựng về các hình trong Tiếng Anh và hoạ tiết, kích thước

Từ vựngPhiên âmNghĩa Tiếng Việt
Cube/kjuːb/hình lập phương
Sphere/sfɪər/hình cầu
Cylinder/ˈsɪlɪndər/hình trụ
Cone/koʊn/hình nón
Pyramid/ˈpɪrəmɪd/hình chóp
Rectangular prism/rɛkˈtæŋɡjələr prɪzəm/hình vỏ hộp chữ nhật
Triangular prism/traɪˈæŋɡjələr prɪzəm/hình vỏ hộp tam giác
Tetrahedron/ˌtɛtrəˈhiːdrən/hình tứ diện
Octahedron/ˌɒktəˈhiːdrən/hình chén bát diện
Dodecahedron/ˌdoʊdɪˈkædərən/hình chục nhị mặt
Icosahedron/ˌaɪkoʊˈseɪdərən/hình nhị mươi mặt
Hemisphere/ˈhɛmɪsfɪr/nửa hình cầu
Ellipsoid/ɪˈlɪpsɔɪd/hình elip
Torus/ˈtɔːrəs/hình torus
Prism/prɪzəm/hình chóp
Tetrahedron/ˌtɛtrəˈhiːdrən/hình tứ diện
Pentagonal pyramid/pɛnˈtæɡənəl pɪrəmɪd/hình chóp ngũ giác
Hexagonal prism/hɛkˈsæɡənəl prɪzəm/hình vỏ hộp lục giác
Triangular pyramid/traɪˈæŋɡjələr pɪrəmɪd/hình chóp tam giác
Frustum/ˈfrʌstəm/hình nón cụt
Toroidal/tɔːˈrɔɪdəl/hình dạng tương tự vòng cincin
Rhombus/ˈrɑːmbəs/hình thoi
Parallelepiped/ˌpærəˈlɛləpɪpɛd/hình vỏ hộp tứ diện
Hexahedron/ˌhɛksəˈhiːdrən/hình sáu mặt
Toroidal/tɔːˈrɔɪdəl/hình dạng tương tự vòng cincin
Ellipse/ɪˈlɪps/hình elip
Cuboid/ˈkjuːbɔɪd/hình lập phương chữ nhật
Oblate spheroid/əˈbleɪt ˈsfɪərɔɪd/hình cầu bẹt
Pyramid frustum/ˈpɪrəmɪd ˈfrʌstəm/hình nón cụt chóp
Prismatoid/ˈprɪzməˌtɔɪd/hình chóp nghiêng
Rhomboid/ˈrɑːmbɔɪd/hình bình hành
Toroidal surface/tɔːˈrɔɪdəl ˈsɜːrfɪs/bề mặt mày vòng cincin
Pentagonal prism/pɛnˈtæɡənəl prɪzəm/hình vỏ hộp ngũ giác
Hexagonal pyramid/hɛkˈsæɡənəl pɪrəmɪd/hình chóp lục giác
Triangular dipyramid/traɪˈæŋɡjələr daɪˈpɪrəmɪd/hình chóp song tam giác
Square/skwer/hình vuông
Cuboctahedron/ˌkjuːbɔkˈteɪdrən/hình cầu tám mặt mày vuông
Truncated cone/ˈtrʌŋkeɪtɪd koʊn/hình nón hạn chế đôi
Parallelogram/ˌpærəˈlɛləɡræm/hình bình đẳng
Spheroid/ˈsfɪərɔɪd/hình cầu
Scalene prism/ˈskeɪliːn prɪzəm/hình vỏ hộp ko đều
Irregular pyramid/ɪˈrɛɡjʊlər pɪrəmɪd/hình chóp ko đều
Trapezoid/ˈtræpəzɔɪd/hình bình hành ko đều
Pentahedron/ˌpɛntəˈhiːdrən/hình năm mặt
Dihedral angle/daɪˈhiːdrəl ˈæŋɡəl/góc thân mật nhị mặt mày phẳng
Annular/ˈænjʊlər/hình dạng vòng
Equilateral prism/ɪˌkwɪləˈtɛrəl prɪzəm/hình vỏ hộp đều
Right circular cylinder/raɪt ˈsɜːrkjələr ˈsɪlɪndər/hình trụ tròn xoe vuông góc
Polyhedron/pɑːliˈhiːdrən/đa diện
Toric/ˈtɔːrɪk/hình dạng tương tự vòng

các hình trong tiếng anh

Các hình vô Tiếng Anh

Khám Phá Ngay: Từ vựng về sự việc tương đương và không giống biệt

2. Một số kể từ vựng về độ cao thấp và hình hoạ tiết vị Tiếng Anh

Thông qua quýt bảng tại đây, công ty chúng tôi đang được tổ hợp cho tới chúng ta những kể từ vựng về độ cao thấp và hoạ tiết vị Tiếng Anh:

Xem thêm: 50+ những hình ảnh truyền cảm hứng, động lực trong cuộc sống

Từ Tiếng AnhPhiên âmNghĩa Tiếng Việt
Pattern/ˈpætərn/họa tiết
Motif/ˈmoʊtɪf/hoa văn
Texture/ˈtɛkstʃər/kết cấu
Print/prɪnt/in hoa văn
Floral/ˈflɔːrəl/hoa văn vẻ lá
Striped/straɪpt/kẻ sọc
Polka dot/ˈpoʊlkə dɑt/hình chấm bi
Checkered/ˈtʃɛkərd/kẻ ô
Paisley/ˈpeɪzli/hoa văn paisley
Plaid/plæd/kẻ ca rô
Abstract/ˈæbstrækt/trừu tượng
Symmetrical/sɪˈmɛtrɪkəl/đối xứng
Asymmetrical/ˌeɪsɪˈmɛtrɪkəl/không đối xứng
Scale/skeɪl/tỷ lệ, kích cỡ
Size/saɪz/kích thước
Dimension/dɪˈmɛnʃən/chiều, kích thước
Proportion/prəˈpɔːrʃən/tỷ lệ, cân nặng đối
Length/lɛŋθ/chiều dài
Width/wɪdθ/chiều rộng
Height/haɪt/chiều cao
Depth/dɛpθ/độ sâu
Diameter/daɪˈæmɪtər/đường kính
Circumference/sərˈkʌmfərəns/chu vi
Symmetry/ˈsɪmɪtri/đối xứng
Balance/ˈbæləns/cân đối
Contrast/ˈkɑːntræst/tương phản
Repetition/ˌrɛpəˈtɪʃən/sự lặp lại
Variation/ˌvɛriˈeɪʃən/sự trở nên đổi
Striped/straɪpt/Hoạ tiết kẻ sọc
Checkered/ˈtʃɛkərd/Hoạ tiết kẻ dù vuông
Plaid/plæd/Hoạ tiết kẻ ca rô
Floral/ˈflɔːrəl/Hoạ tiết hoa văn
Paisley/ˈpeɪzli/Hoạ tiết paisley
Houndstooth/ˈhaʊndstuːθ/Hoạ tiết xương chó
Chevron/ˈʃɛvrən/Hoạ tiết mũi thương hiệu xoắn
Camouflage/ˈkæməˌflɑːʒ/Hoạ tiết rằn ri
Ikat/ˈiːkɑːt/Họa tiết ikat
Tartan/ˈtɑːrtən/Hoạ tiết kẻ Ca rô
Abstract/ˈæbstrækt/Trừu tượng
Damask/ˈdæməsk/Họa tiết damask
Aztec/ˈæztɛk/Hoạ tiết Aztec
Tribal/ˈtraɪbəl/Hoạ tiết cỗ lạc
Batik/ˈbætɪk/Hoạ tiết batik
Marble/ˈmɑːrbl/Hoạ tiết đá hoa
Patchwork/ˈpætʃwɜːrk/Hoạ tiết ghép vải
Jacquard/ˈʒækɑːrd/Họa tiết jacquard

3. Bài tập dượt áp dụng kể từ vựng chỉ những hình vô Tiếng Anh

Điền kể từ vô khu vực trống

  1. A wheel is shaped lượt thích a ___.
  2. A red STOP sign is shaped lượt thích ___.
  3. ___ is a shape with 6 squares put together.
  4. ___ is an eight-sided polygon.
Xem đáp án
  1. Circle
  2. An octagon
  3. Cube
  4. Octagon

Trên đấy là những kể từ vựng về các hình vô Tiếng Anh được dùng phổ cập nhất nhưng mà Jaxtina English Center đang được tổ hợp. Mong rằng nội dung bài viết này tiếp tục giúp đỡ bạn được thêm vốn liếng kể từ vựng Tiếng Anh. Hãy contact với công ty chúng tôi qua quýt đường dây nóng 1900 63 65 64 nếu như bạn cần thiết tư vấn về trong suốt lộ trình học tập Tiếng Anh hiệu suất cao nhất nhé!

Xem thêm: Phòng Bầu dục

Đọc Thêm:

  • 99+ những kể từ ghi chép tắt vô Tiếng Anh phổ biến, phổ cập nhất
  • 100 cặp kể từ trái ngược nghĩa vô Tiếng Anh nhưng mà chúng ta nên ghi nhớ

Hiện đang được lưu giữ địa điểm Giám đốc Học thuật bên trên Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô chất lượng nghiệp thạc sĩ giảng dạy dỗ ngôn từ Anh bên trên Đại học tập Victoria. Cô chiếm hữu vị MTESOL, chứng từ IELTS (9.0 Listening) với trên 15 năm tay nghề trong các công việc giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh và quản lý và vận hành dạy dỗ hiệu suất cao trên rất nhiều tổ chức triển khai dạy dỗ vô và ngoài nước. Đồng thời cô cũng rất được nghe biết là người sáng tác cuốn sách tuy vậy ngữ "Solar System".