Tổng hợp tất cả các cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh

Lượt xem: 943

Cấu trúc câu tiêu cực vô giờ Anh là 1 trong trong mỗi phần cần thiết nhằm miêu tả vấn đề một cơ hội mạch lạc và gọt giũa. Đó không những là 1 trong phần vô ngữ pháp giờ Anh mà còn phải thể hiện tại sự có trách nhiệm Khi dùng ngôn từ. Hãy nằm trong SEDU English mày mò và nắm rõ rộng lớn về cấu hình câu tiêu cực, nhằm các bạn nhận thêm “vũ khí” quý giá vô quy trình dùng giờ Anh một cơ hội có trách nhiệm.

Bạn đang xem: Tổng hợp tất cả các cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh

Cấu trúc câu tiêu cực (Passive Voice) vô giờ Anh là 1 trong cơ hội miêu tả Khi tất cả chúng ta mong muốn triệu tập vô người hoặc vật triển khai hành vi (subject) thay cho người hoặc vật nhận hành vi (object) như vô câu dữ thế chủ động (Active Voice). Cấu trúc này thông thường được dùng Khi tất cả chúng ta mong muốn tạo nên sự nhấn mạnh vấn đề vô người hoặc vật triển khai hành vi, hoặc Khi người hoặc vật nhận hành vi ko cần thiết hoặc ko nghe biết.

2. Các dạng cấu hình câu tiêu cực vô giờ Anh

Nếu mong muốn dùng những dạng cấu hình câu tiêu cực vô giờ Anh một cơ hội đúng đắn và hiệu suất cao, cần thiết nắm rõ những quy tắc về kiểu cách phân chia động kể từ ở dạng V3 và cơ hội gửi tân ngữ của câu dữ thế chủ động lên thực hiện ngôi nhà ngữ của câu tiêu cực.

Các dạng cấu hình câu tiêu cực vô giờ Anh
Các dạng cấu hình câu tiêu cực vô giờ Anh

2.1. Cấu trúc câu tiêu cực dạng tổng thể

Câu ngôi nhà động: S + V + O
Câu tiêu cực : S (O) + be + Ved/V3(PII) + by + O (S).

Ví dụ:

The chef (subject-S) cooks (verb-V) delicious meals (object-O).

→ Delicious meals (object-O) are cooked (be + Ved) by the chef (subject-S).

2.2. Cấu trúc câu tiêu cực thì lúc này đơn

Câu dữ thế chủ động : S + V + O

→ Câu bị động:  S + am/is/are + V ed/ V3 (PII) + (by O).

Ví dụ:

She teaches English at the local school.

→ English is taught at the local school by her.

He writes articles for the newspaper.

→ Articles are written for the newspaper by him.

They grow organic vegetables in their garden.

→ Organic vegetables are grown in their garden by them.

2.3. Cấu trúc câu tiêu cực thì lúc này tiếp diễn

Câu dữ thế chủ động : S + am/is/are + V-ing + O

→ Câu bị động:  S + am/is/are + being + V ed/ V3 (PII) + (by O).

Ví dụ:

They are building a new bridge across the river.

→ A new bridge is being built across the river by them.

She is designing a new trang web for the company.

→ A new trang web is being designed for the company by her.

He is painting the living room walls.

→ The living room walls are being painted by him.

2.4. Cấu trúc câu tiêu cực thì lúc này trả thành

Câu dữ thế chủ động : S + have/has + Ved/V3(PII) + O

→ Câu bị động:  S + have/has + been + V ed/ V3 (PII) + (by O).

Ví dụ:

They have finished the book.

→ The book has been finished by them.

She has cooked dinner for the family.

→ Dinner has been cooked for the family by her.

He has written three reports this week.

→ Three reports have been written by him this week.

2.5. Cấu trúc câu tiêu cực thì vượt lên trên khứ đơn

Câu dữ thế chủ động : S + Ved + O

→ Câu bị động:  S + was/were + V ed/ V3 (PII) + (by O).

Ví dụ:

She repaired the siêu xe yesterday.

→ The siêu xe was repaired by her yesterday.

He wrote a letter vĩ đại his friend.

→ A letter was written vĩ đại his friend by him.

2.6. Cấu trúc câu tiêu cực thì vượt lên trên tiếp diễn

Câu dữ thế chủ động : S + was/were + V-ing + O

→ Câu bị động:  S + was/were + being + V ed/ V3 (PII) + (by O).

Ví dụ:

They were fixing the roof when it started raining.

→ The roof was being fixed when it started raining by them.

She was reading a book all evening.

→ A book was being read all evening by her.

2.7. Cấu trúc câu tiêu cực thì vượt lên trên khứ trả thành

Cấu trúc câu tiêu cực thì vượt lên trên khứ trả thành
Cấu trúc câu tiêu cực thì vượt lên trên khứ trả thành

Câu dữ thế chủ động : S + had + Ved/V3(PII) + O

→ Câu bị động:  S + had + been + V ed/ V3 (PII) + (by O).

Ví dụ:

They had already finished the project by the time I arrived.

→ The project had already been finished by them by the time I arrived.

He had written five pages of the report before the meeting.

→ Five pages of the report had been written by him before the meeting.

2.8. Cấu trúc câu tiêu cực thì sau này đơn

Câu dữ thế chủ động : S + will + V + O

→ Câu bị động:  S + will + be + V ed/ V3 (PII) + (by O).

Ví dụ:

They will build a new stadium next year.

→  A new stadium will be built next year by them.

She will publish her first novel soon.

→ Her first novel will be published soon by her.

2.9. Cấu trúc câu tiêu cực thì sau này gần

Câu dữ thế chủ động : S + am/is/are + going vĩ đại + V + O

→ Câu bị động:  S + am/is/are + going vĩ đại + be + V ed/ V3 (PII) + (by O).

Ví dụ:

They are going to  build a new stadium next year.

→  A new stadium is going vĩ đại be built next year by them.

She is going vĩ đại publish her first novel soon.

→ Her first novel is going vĩ đại be published soon by her.

2.10. Cấu trúc câu tiêu cực thì sau này tiếp diễn

Câu dữ thế chủ động : S + will + be + V-ing + O

→ Câu bị động:  S + will + be + being + V ed/ V3 (PII) + (by O).

Ví dụ: 

They will be constructing the new bridge when we arrive.

→ The new bridge will be being constructed when we arrive by them.

She will be preparing dinner at 7 PM.

→ Dinner will be being prepared at 7 PM by her.

2.11. Cấu trúc câu tiêu cực thì sau này trả thành

Câu dữ thế chủ động : S + will have + V + O

→ Câu bị động:  S + will have + been + V ed/ V3 (PII) + (by O).

Ví dụ:

They will have finished the project by the kết thúc of the month.

→ The project will have been finished by them by the kết thúc of the month.

He will have written the report by the time the meeting starts.

→ The report will have been written by him by the time the meeting starts.

2.12. Cấu trúc câu tiêu cực với động kể từ khuyết thiếu

Cấu trúc câu tiêu cực với động kể từ khuyết thiếu hụt với cấu hình công cộng như sau:

S + modal verbs + V + O

→ S (O) + modal verbs + be + Ved/V3(PII) + O (S).

2.13. Cấu trúc câu tiêu cực với Can/Could

S + can/could + V + O.

→ S + can/could + be + Ved/V3 (PII) + O.

Ví dụ: 

She can solve the puzzle.

→ The puzzle can be solved (by her).

He could repair the computer.

→ The computer could be repaired (by him).

She can speak three languages fluently.

→ Three languages can be spoken fluently (by her).

Xem thêm:

2.14. Cấu trúc câu tiêu cực với may/might

S +may/might + V + O.

→ S + may/might + be + Ved/V3 (PII) + O.

Ví dụ: 

We might cancel the sự kiện due vĩ đại the weather.

→ The sự kiện might be canceled due vĩ đại the weather (by us).

She may write a research paper for the conference.

→ A research paper may be written for the conference (by her).

They might invite a guest speaker.

→ A guest speaker might be invited (by them).

2.15. Cấu trúc câu tiêu cực với must/have to

S +must/have vĩ đại + V + O.

→ S + must/have vĩ đại + be + Ved/V3 (PII) + O.

Ví dụ:  

They have vĩ đại finish the report before the meeting.

→ The report have vĩ đại be finished before the meeting (by them).

I must submit the application by Friday.

→ The application must be submitted by Friday (by me).

2.16. Cấu trúc câu tiêu cực với should/ought to

S + should/ought vĩ đại + V + O.

→ S + should/ought vĩ đại + be + Ved/V3 (PII) + O.

Ví dụ:

You ought vĩ đại read the instructions carefully.

→ The instructions ought vĩ đại be read carefully (by you).

They should clean the kitchen after cooking.

→ The kitchen should be cleaned after cooking (by them).

3. Các cấu hình câu tiêu cực vô giờ Anh dạng đặc biệt

Các cấu hình tiêu cực vô giờ Anh dạng quan trọng đặc biệt
Các cấu hình tiêu cực vô giờ Anh dạng đặc biệt

3.1. Cấu trúc câu tiêu cực với động kể từ require/ deserve/ be worth/ need/ want + vĩ đại V/Ving

→ Câu bị động: S + require/ deserve/ be worth/ need/ want + vĩ đại be + Ved/V3(PII).

Ví dụ:

We need vĩ đại complete the project by Friday.

→ The project needs vĩ đại be completed by Friday (by us).

She needs vĩ đại repair the broken window.

→ The broken window needs vĩ đại be repaired (by her).

They want vĩ đại hire a new manager.

→ A new manager is wanted vĩ đại be hired (by them).

I want vĩ đại book a table for tonight.

→ A table for tonight is wanted vĩ đại be booked (by me).

The job requires you vĩ đại have strong communication skills.

→ Strong communication skills are required (by the job).

He deserves recognition for his hard work.

→ Recognition for his hard work is deserved (by him).

She deserves vĩ đại be praised for her achievements.

→ Praise for her achievements is deserved (by her).

3.2. Cấu trúc câu tiêu cực với động kể từ avoid + Ving

Với những động kể từ V+V-ing tao với cấu hình tiêu cực chung:

S + V + sb + V-ing

→ S + V + sb/sth + being + Ved/V3(PII)

S + avoid + Ving + …

→ S +to be + avoided being Ved/V3(PII) + by …

Ví dụ:

She avoids conflicts in the office.

→ Conflicts in the office are avoided by her.

They avoid discussing politics at family gatherings.

→ Politics are avoided being discussed at family.

3.3. Cấu trúc câu tiêu cực vô giờ Anh với động kể từ make

S + make sb + V(nguyên thể) + O

→ Sb + vĩ đại be + made + vĩ đại V (nguyên thể) + O

Ví dụ:

She makes him tự the dishes every night.

→ He is made vĩ đại tự the dishes every night by her.

3.4. Cấu trúc câu tiêu cực vô giờ Anh với động kể từ make

S + get sb + vĩ đại tự sth 

→ S + get st + Ved/V3 (PII) (by sb)

Ví dụ:

She gets a mechanic vĩ đại repair the siêu xe.

→ She gets the siêu xe repaired by a mechanic.

They get a local service vĩ đại deliver their groceries. 

→ They get their groceries delivered by a local service.

3.5. Cấu trúc câu tiêu cực vô giờ Anh với động kể từ Let/Allow

S + let/allow + sb + V(nguyên thể) + O.

→ Công thức ở dạng bị động: Sb + be + let/allowed + vĩ đại V + O.

Ví dụ:

He lets his kids play in the park.

→ His kids are let vĩ đại play in the park (by him).

They allow employees vĩ đại work from home page.

→ Employees are allowed vĩ đại work from home page (by them).

3.6. Cấu trúc câu tiêu cực vô giờ Anh với 2 tân ngữ

Chủ động: S + V + O1 + O2

→ S(O1) + be + Ved/V3 + O

→ S(O2) + be + Ved/V3 + O

Trong những câu dữ thế chủ động với nhì tân ngữ thông thường với tân ngữ thẳng bị hành vi kể từ ngôi nhà ngữ tác dụng và ngôi nhà ngữ loại gián tiếp hỗ trợ mang lại câu và không trở nên hành vi thẳng tác dụng.

Ví dụ:

He gave Mary a gift.

→ A gift was given vĩ đại Mary by him.

→ Mary was given a gift by him.

3.7. Cấu trúc câu tiêu cực với ngôi nhà ngữ fake It

It + be + adj + for sb + vĩ đại V + vĩ đại tự sth

⟶ It + be + adj + for sth + vĩ đại be + Ved/V3(PII).

Ví dụ:

They found it difficult vĩ đại solve the puzzle.

→ It was found difficult vĩ đại solve the puzzle (by them).

We consider it important vĩ đại learn new skills.

→ It is considered important vĩ đại learn new skills (by us).

4. Cách gửi kể từ cấu hình câu dữ thế chủ động lịch sự câu tiêu cực vô giờ Anh

Bước 1: Xác ấn định tân ngữ của câu (Object) tiếp sau đó gửi lên thực hiện ngôi nhà ngữ (Subject) vô câu tiêu cực.

Bước 2: Xác ấn định động kể từ chủ yếu và thì của câu.

Bước 3: Đưa động kể từ chủ yếu về dạng be + Ved/V3(PII) – động kể từ vĩ đại be phân chia theo dõi thì của câu dữ thế chủ động.

Bước 4: Đưa ngôi nhà ngữ của câu dữ thế chủ động trở nên tân ngữ của câu tiêu cực, trả xuống cuối câu và thêm thắt by vô phần bên trước.


Lưu ý:

– Nếu ngôi nhà ngữ là những đại kể từ biến động (people, everybody, anyone, somebody, someone, …) thì ko cần thiết đi vào câu tiêu cực.

– Trường phù hợp câu tiêu cực phải chịu bởi vì ai ê với dụng cụ này ê, rất có thể dùng kể từ “with”.

– Động kể từ vĩ đại be vô câu tiêu cực cần ứng với ngôi nhà ngữ (ví dụ phân chia số nhiều, số không nhiều, đại kể từ, …)

Ví dụ: 

Xem thêm: Học vẽ căn bản : kỹ thuật vẽ chì

I dig up the soil with a shovel.

→ Soil is dug up with a shovel

Trong giờ Anh, cấu hình câu tiêu cực là 1 trong phần cần thiết gom tăng thêm sự linh động và sự đa dạng và phong phú vô ghi chép văn. Từ những ví dụ về cấu hình câu tiêu cực vô giờ Anh nhưng mà SEDU English share bên trên phía trên, bạn cũng có thể thấy cơ hội thay đổi câu dữ thế chủ động trở nên câu tiêu cực một cơ hội đơn giản. Sử dụng chính cấu hình câu tiêu cực sẽ hỗ trợ nội dung bài viết của người sử dụng trở thành trôi chảy rộng lớn, thể hiện tại sự có trách nhiệm và nhiều chủng loại vô ghi chép lách. 

BÀI VIẾT NỔI BẬT