Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch (cực hay, có lời giải).

Bài viết lách Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp.

Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp (cực hoặc, với điều giải)

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

Một số lý thuyết cần thiết nắm rõ nhằm thực hiện được những bài bác thói quen mật độ Xác Suất của dung dịch

Bạn đang xem: Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch (cực hay, có lời giải).

1. Định nghĩa:

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp (kí hiệu là C%) mang lại tớ biết số gam hóa học tan với nhập 100 gam hỗn hợp.

2. Công thức:

- Công thức tính mật độ Xác Suất của dung dịch: C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100%

Trong đó: mct là lượng hóa học tan, biểu thị bởi gam

mdd là lượng hỗn hợp, biểu thị bởi gam

Phương pháp giải bài bác tập:

Bước 1: Tính lượng dung dịch:

Khối lượng hỗn hợp = lượng hóa học tan + lượng dung môi

Ngoài ra:

Khối lượng hỗn hợp hoàn toàn có thể tính theo đuổi công thức: mdd = d. V

Với d là lượng riêng biệt của hỗn hợp, V là thể tích hỗn hợp.

Bước 2: Tính mật độ Xác Suất của dung dịch:

Áp dụng công thức C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100%

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hòa tan 15 gam NaCl nhập 45 gam nước. Tính mật độ Xác Suất của dung dịch?

Lời giải:

Khối lượng hỗn hợp là: mdd = 15 + 45 = 60 g

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = 25%

Ví dụ 2: Hòa tan 50 gam đàng nhập 150 gam nước. Tính mật độ Xác Suất của dung dịch?

Lời giải:

Khối lượng hỗn hợp là: mdd = 50 + 150 = 200 g

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = 25%

Ví dụ 3: Tại sức nóng phỏng 25oC phỏng tan của muối hạt ăn là 36 g. Hãy tính mật độ Xác Suất của những hỗn hợp bão hòa muối hạt ăn ở sức nóng phỏng trên?

Lời giải:

Độ tan (S) của một hóa học nội địa là số gam hóa học bại hòa tan nhập 100 gam nước muốn tạo trở nên hỗn hợp bão hòa ở sức nóng phỏng xác lập.

Khối lượng hỗn hợp là: mdd = 36 + 100 = 136 g

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = 26,47%

C. Bài luyện vận dụng

Câu 1: Định nghĩa này tại đây đúng: Nồng phỏng Xác Suất là mật độ mang lại biết

A. Số gam hóa học tan với nhập 100 gam hỗn hợp.

B. Số gam hóa học tan với nhập 100 gam nước.

c. Số gam hóa học tan với nhập 100 gam hỗn hợp bão hòa.

D. Số gam hóa học tan với trong một lít hỗn hợp.

Lời giải:

Đáp án A

Nồng phỏng Xác Suất là mật độ cho thấy thêm số gam hóa học tan với nhập 100 gam dung dịch

Câu 2: Công thức tính mật độ Xác Suất là:

A. C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100%

B. C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100%

C. C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100%

D. C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100%

Lời giải:

Đáp án A

Công thức tính mật độ Xác Suất của dung dịch: C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100%

Câu 3: Công thức tương tác thân thiết mật độ Xác Suất và phỏng tan là:

A. C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải.100%

B. C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải.100%

C. C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải.100%

D. C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải %

Lời giải:

Đáp án A

Độ tan (S) của một hóa học nội địa là số gam hóa học bại hòa tan nhập 100 gam nước muốn tạo trở nên hỗn hợp bão hòa ở sức nóng phỏng xác định

⇒ mdd = S +100 gam

Nồng phỏng phần trăm: C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải.100%

Câu 4: Tại 40oC, phỏng tan của K2SO4 là 15. Hãy tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp K2SO4 bão hòa ở sức nóng phỏng này ?

A. 11%

B. 13,2%

C. 13,04%

D. 14,02%

Lời giải:

Đáp án C

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp K2SO4 bão hòa ở sức nóng phỏng 40oC là:

C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải.100% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải.100% = 13,04 %

Câu 5: sành phỏng tan của KNO3 ở sức nóng phỏng 20oC là 31,6 gam. Hãy tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp KNO3 bão hòa ở sức nóng phỏng này ?

A. 29%

B. 25%

C. 24%

D. 28%

Lời giải:

Đáp án C

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp KNO3 bão hòa ở 20oC là:

C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải.100% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải.100% = 24,01 %

Câu 6: Hòa tan 75 gam HCl nhập 225 gam nước chiếm được hỗn hợp B. Tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp B?

A. 25%

B. 30%

C. 35%

D. 40%

Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ hối đoái | Sacombank

Lời giải:

Đáp án A

Khối lượng hỗn hợp là: mdd = 75 + 225 = 300 g

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = 25%

Câu 7: Hòa tan 10 gam NaCl nhập 40 gam nước. Tính mật độ Xác Suất của dung dịch?

Lời giải:

Khối lượng hỗn hợp là: mdd = 10 + 40 = 50 g

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = 20%

Câu 8: Hòa tan trọn vẹn 124 gam natri oxit nhập 876 gam nước, phản xạ sinh rời khỏi natri hiđroxit. Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp chiếm được là:

A. 16%.

B. 17%.

C. 18%.

D. 19%.

Lời giải:

Đáp án B

nNa2O = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải = 2 mol

PTHH: Na2O + H2O → 2NaOH

mdd sau p/ư = mNa2O + mH2O = 124 + 876 = 1000 gam

Theo PTHH: nNaOH = 2nNa2O = 2.2 = 4 mol

⇒ mNaOH = 4. 40 = 160 gam

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp NaOH là:

C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = 16%

Câu 9: Hòa tan 60 gam đàng nhập 200ml nước (DH2O = 1 g/ml). Tính mật độ Xác Suất của dung dịch?

A. 24,00%.

B. 23,35%.

C. 23,08%.

D. 25,35%.

Lời giải:

Đáp án C

mH2O = 200.1 = 200 gam

Khối lượng hỗn hợp là: mdd = 60+ 200 = 260 g

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = 23,08%

Câu 10: Hòa tan 70 gam MgCl2 nhập 280 gam nước chiếm được hỗn hợp B. Tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp B?

A. 20%

B. 30%

C. 35%

D. 40%

Lời giải:

Đáp án A

Khối lượng hỗn hợp là: mdd = 70 + 280 = 350 g

Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = Công thức, phương pháp tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp rất rất hoặc, với điều giải .100% = 20%

D. Bài luyện tự động luyện

Câu 1: Trong 225 ml nước với hoà tan 25 gam KCl. Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp là

A. 10%.             

B. 11%.          

C. 12%.                    

D. 13%.

Câu 2: Làm cất cánh khá đôi mươi gam nước kể từ hỗn hợp với mật độ 15% chiếm được hỗn hợp với mật độ 20%. Dung dịch lúc đầu với lượng là

A. 70 gam.           

B. 80 gam.                

C. 90 gam.            

D. 60 gam.

Câu 3: Khi thực hiện cất cánh khá 50 gam một hỗn hợp muối hạt thì chiếm được 0,5 gam muối hạt khan. Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp lúc đầu là

A. 1,1%.                

B. 1%.              

C. 1,5%.                 

D. 3%.

Câu 4: Độ tan của muối hạt NaCl ở 100°C là 40 gam. Tại sức nóng phỏng này hỗn hợp bão hoà NaCl với mật độ Xác Suất là

A. 28%.              

B. 26,72%.                 

C. 28,57%.                 

D. 30,05%.   

Câu 5: Hòa tan 10 gam CaCl2 nhập 1 lít nước chứa chấp (D = 1 g/ml). Nồng phỏng Xác Suất của hỗn hợp là

A. 0,01%.

B. 1%.

C. 10%.

D. 0,1%.

Xem tăng những dạng bài bác luyện Hóa học tập lớp 8 với đáp án hoặc khác:

  • Công thức, phương pháp tính mật độ mol của hỗn hợp (cực hoặc, với điều giải)
  • Bài luyện điều chế một hỗn hợp theo đuổi mật độ mang lại trước (cực hoặc, với điều giải)
  • Bài luyện trộn loãng hỗn hợp theo đuổi mật độ mang lại trước rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
  • Cách tính số mol và lượng hóa học tan nhập hỗn hợp (cực hoặc, với điều giải)
  • Tổng phù hợp những phương pháp tính số mol rất rất hoặc, với điều giải chi tiết

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Xuất hiện yếu tố có thể gây bất lợi cho các kế hoạch

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài luyện Hóa học tập lớp 8 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Hóa học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học