Cách tính Độ hụt khối, Năng lượng liên kết (hay, chi tiết).Bài ghi chép Cách tính Độ hụt khối, Năng lượng links với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách tính Độ hụt khối, Năng lượng links.

Cách tính Độ hụt khối, Năng lượng links (hay, chi tiết)

1. Phương pháp

Bạn đang xem: Cách tính Độ hụt khối, Năng lượng liên kết (hay, chi tiết).

Quảng cáo

Cho lượng m hoặc số mol của phân tử nhân Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa 10 với đáp án . Tìm số phân tử p, n với nhập khuôn phân tử nhân ê .

∗ Nếu với lượng m suy đi ra số phân tử hạt nhân X là :

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

∗ Số mol: . Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa 10 với đáp án

Hằng Số Avôgađrô: NA = 6,023.1023 vẹn toàn tử/mol

∗ Nếu với số mol suy đi ra số phân tử hạt nhân X là : N = n.NA (hạt).

    + Khi đó: 1 phân tử hạt nhân X với Z phân tử proton và (A – Z ) phân tử hạt notron.

⇒ Trong N phân tử hạt nhân X với : N.Z phân tử proton và (A-Z) N phân tử notron.

2. Ví dụ

Quảng cáo

Ví dụ 1: Khối lượng vẹn toàn tử của rađi Ra226 là m = 226,0254u.

a) Hãy đã cho thấy bộ phận kết cấu phân tử nhân Rađi?

b) Tính đi ra kilogam của một mol vẹn toàn tử Rađi, lượng 1 phân tử nhân, 1 mol phân tử nhân Rađi?

c) Tìm lượng riêng rẽ của phân tử nhân vẹn toàn tử cho thấy nửa đường kính phân tử nhân được xem theo gót công thức r = ro.A1/3, với ro = 1,4.10-15 m, A là số khối.

d) Tính tích điện links của phân tử nhân, tích điện links riêng rẽ, biết mP = 1,007276u, mn = 1,008665u ; me = 0,00549u ; 1u = 931 MeV/c2 .

Lời giải:

a) Rađi phân tử nhân với 88 prôton, N = 226 – 88 = 138 nơtron

b) m = 226,0254u. 1,66055.10-27 = 375,7.10-27 kg

Khối lượng một mol : mmol = m.NA = 375,7.10-27. 6,022.1023 = 226,17.10-3 kilogam = 226,17 g

Khối lượng một phân tử nhân : mHN = m – Zme = 259,977u = 3,7524.10-25kg

Khối lượng 1mol phân tử nhân : mmolHN = mNH.NA = 0,22589kg

c) Thể tích phân tử nhân: V = 4πr3/3 = 4πro3A/ 3 .

Khối lượng riêng rẽ của phân tử nhân:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

d) Tính tích điện links của phân tử nhân

ΔE = Δmc2 = {ZmP + (A – Z)mN – m}c2 = 1,8107uc2 = 1,8107.931 = 1685 MeV

Năng lượng links riêng rẽ của phân tử nhân Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa 10 với đáp án

Ví dụ 2: Theo thuyết kha khá, một êlectron với động năng vì thế 50% tích điện ngủ của chính nó thì êlectron này vận động với vận tốc bằng?

Lời giải:

Quảng cáo

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa 10 với đáp án

Ví dụ 3: Khí clo là hỗn hợp của nhị đồng vị bền là Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa 10 với đáp án hàm lượng 75,5% và Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa 10 với đáp án hàm lượng 24,6%. Tính khối lượng của vẹn toàn tử của vẹn toàn tố hóa học clo.

Lời giải:

Ta có: mcl = 34,969u. 75,4% + 36,966u. 24,6% = 35,46u.

Quảng cáo

3. Bài tập luyện trắc nghiệm

Bài 1: Phát biểu này sau đấy là ?

A. Hạt nhân vẹn toàn tử được kết cấu kể từ những prôton.

B. Hạt nhân vẹn toàn tử được kết cấu kể từ những nơtron.

C. Hạt nhân vẹn toàn tử được kết cấu kể từ những prôton và những nơtron.

D. Hạt nhân vẹn toàn tử được kết cấu kể từ những prôton, nơtron và electron.

Lời giải:

Đáp án C

Hạt nhân vẹn toàn tử được kết cấu kể từ những prôton và những nơtron.

Bài 2: Phát biểu này sau đấy là ?

A. Đồng vị là những vẹn toàn tử nhưng mà phân tử nhân của bọn chúng với số khối A đều bằng nhau.

B. Đồng vị là những vẹn toàn tử nhưng mà phân tử nhân của bọn chúng với số prôton đều bằng nhau, số nơtron không giống nhau.

C. Đồng vị là những vẹn toàn tử nhưng mà phân tử nhân của bọn chúng với số nơtron đều bằng nhau, số prôton không giống nhau.

D. Đồng vị là những vẹn toàn tử nhưng mà phân tử nhân của bọn chúng với lượng đều bằng nhau.

Lời giải:

Đáp án B

Đồng vị là những vẹn toàn tử nhưng mà phân tử nhân của bọn chúng với nằm trong số prôton, tuy nhiên không giống nhau số nơtron.

Bài 3: Đơn vị này tại đây ko cần là đơn vị chức năng lượng vẹn toàn tử?

A. Kg;    B. MeV/c;    C. MeV/c2;    D. u

Lời giải:

Đáp án B

Khối lượng vẹn toàn tử được đo vì thế những đơn vị: Kg, MeV/c2, u.

Bài 4: Định nghĩa này tại đây về đơn vị chức năng lượng vẹn toàn tử u là đúng?

A. u vì thế lượng của một vẹn toàn tử Hyđrô 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải

B. u vì thế lượng của một phân tử nhân vẹn toàn tử Cacbon 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải

C. u vì thế 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải lượng của một phân tử nhân vẹn toàn tử Cacbon 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải

D. u vì thế 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải lượng của một vẹn toàn tử Cacbon 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải

Lời giải:

Đáp án C

Theo khái niệm về đơn cị lượng vẹn toàn tử: u vì thế 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải lượng của một phân tử nhân vẹn toàn tử Cacbon 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải

Bài 5: Hạt nhân 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải với kết cấu gồm:

A. 238p và 92n;    B. 92p và 238n;

C. 238p và 146n;    D. 92p và 146n

Lời giải:

Đáp án D

Hạt nhân 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải với kết cấu gồm: 92p và 146n.

Xem thêm: Củng cố kiến thức

Bài 6: Phát biểu này sau đấy là ?

A. Năng lượng links là toàn cỗ tích điện của vẹn toàn tử bao gồm động năng và tích điện ngủ.

B. Năng lượng links là tích điện lan đi ra khi những nuclon links cùng nhau tạo ra trở nên phân tử nhân.

C. Năng lượng links là tích điện toàn phần của vẹn toàn tử tính khoảng bên trên số nuclon.

D. Năng lượng links là tích điện links những electron và phân tử nhân vẹn toàn tử.

Lời giải:

Đáp án B

Khối lượng của một phân tử nhân được tạo ra trở nên từ không ít nuclôn thì bé nhiều hơn tổng lượng của những nuclôn, hiệu số Δm gọi là . Sự tạo ra trở nên phân tử nhân toả tích điện ứng ΔE = Δmc2, gọi là của phân tử nhân (vì ham muốn tách phân tử nhân trở nên những nuclôn thì nên tốn một tích điện vì thế ΔE). Hạt nhân với tích điện links riêng rẽ ΔE/A càng rộng lớn thì sẽ càng kiên cố. Năng lượng links là tích điện lan đi ra khi những nuclon links cùng nhau tạo ra trở nên phân tử nhân.

Bài 7: Hạt nhân đơteri 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải với lượng 2,0136u. thạo lượng của prôton là một trong,0073u và lượng của nơtron là một trong,0087u. Năng lượng links của phân tử nhân 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải

A. 0,67MeV;    B. 1,86MeV;

C. 2,02MeV;    D. 2,23MeV

Lời giải:

Đáp án D

Năng lượng links của phân tử nhân 25 Bài tập luyện về Độ hụt khối, Năng lượng links với câu nói. giải là:

ΔE = Δm.c2 = (m0 - m)c2 = {[Z.mp + (A - Z)mn] - m}c2 = 2,23MeV.

4. Bài tập luyện bửa sung

Bài 1: Hạt nhân C55142s có tích điện links riêng rẽ vì thế 8,3MeV/nuclon. thạo véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng nhập chân ko vì thế 3.108 m/s, năng lượng điện e = 1,6.10-19 C. Độ hụt khối của phân tử nhân này bằng

A. 2,095.10-27kg

B. 2,095.10-33kg

C. 1,1786.10-19kg

D. 1,1786.10-13kg

Bài 2: Năng lượng links của những phân tử nhân H24e; C55142s; Z4090r và U92235 lần lượt là 28,4 MeV ; 1178 MeV ; 783 MeV và 1786 MeV. Hạt nhân kiên cố nhất nhập số những phân tử nhân này là

A. U92235

B. C55142s

C. Z4090r

D. H24e

Bài 3: Năng lượng links của một phân tử nhân

A. rất có thể có mức giá trị dương hoặc âm

B. càng rộng lớn thì phân tử nhân càng bền vững

C. rất có thể có mức giá trị vì thế 0

D. tỉ trọng với khố lượng phân tử nhân

Bài 4: Khối lượng của vẹn toàn tử nhôm A1327l là 26,9803u. Khối lượng của vẹn toàn tử  là l,007825u, lượng của prôtôn là l,00728u và lượng của nơtron là một trong,00866u. Độ hụt khối của phân tử nhân nhôm là

A. 0,242665u.

B. 0,23558u.             

C. 0,23548u.

D. 0,23544u.

Bài 5: Giả sử nhị phân tử nhân X và Y có tính hụt khối đều bằng nhau và số nuclôn của phân tử nhân X to hơn số nuclôn của phân tử nhân Y thì

A. phân tử nhân Y kiên cố rộng lớn phân tử nhân X.

B. phân tử nhân X kiên cố rộng lớn phân tử nhân Y.

C. tích điện links riêng rẽ của nhị phân tử nhân đều bằng nhau.

D. tích điện links của phân tử nhân X to hơn tích điện links của phân tử nhân Y.

Bài 6: Cho lượng của prôtôn, nơtron, phân tử nhân L36i lần lượt là một trong,0073 u; 1,0087 u; 6,0135 u. Độ hụt khối của L36i là

A. 0,0345 u.

B. 0,0245 u.

C. 0,0512 u.

D. 0,0412 u.

Bài 7: Hạt nhân C2760o có lượng là 59,940u. thạo lượng của proton là một trong,0073u và lượng của notron là một trong,0087u; u = 931,5MeV/c2. Năng lượng riêng rẽ của phân tử nhân C2760o bằng

A. 8,45MeV/nuclon

B. 7,74MeV/nuclon

C. 506,92MeV/nuclon

D. 54,4MeV/nuclon

Bài 8: Người tớ sử dụng photon phun đập phá phân tử nhân B49e đứng yên ổn. Phản ứng mang đến tớ phân tử α và phân tử nhân X. thạo động năng của photon là Wđp = 5,45 MeV, của phân tử α là Wđα=4 MeV, véc tơ vận tốc tức thời của photon và của phân tử α vuông góc nhau. Động năng của phân tử X là

A. 2,125 MeV      

B. 7,575 MeV

C. 3,575 MeV      

D. 5,45 MeV

Bài 9: thạo lượng phân tử nhân C612 là mC = 11,9967u, mα = 4,0015u. Cho 1 uc2 = 931,5MeV. Năng lượng ít nhất nhằm phân loại phân tử nhân C612 thành tía phân tử α là

A. 6,27 MeV      

B. 7,26 MeV

C. 8,12 MeV      

D. 9,46 MeV

Bài 10: thạo lượng những phân tử là: mP = 1,00728u mn = 1,00867u me = 0,000549u. Độ hụt khối của phân tử nhân C612 là

A. 12,09 u

B. 0,0159 u

C. 0,604 u

D. 0,0957 u

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Vật Lí lớp 12 với nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
  • Biti's đi ra khuôn mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp những video clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.khoayduoc.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


cau-tao-hat-nhan-nang-luong-lien-ket.jsp