Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh lá: A. Ba(OH)2 B. H2S C. HCL D. Na2So4

Hoà tan m gam Al bởi hỗn hợp HCl (dư), nhận được 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 4,05.                           B. 2,70.                           C. 5,40.                           D. 1,35.