Cách tìm công thức của số hạng tổng quát (cực hay có lời giải).

Bài ghi chép Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng.

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: Cách tìm công thức của số hạng tổng quát (cực hay có lời giải).

• Nếu un với dạng un = a1 + a2 + ... + ak + .. + an thì đổi khác ak trở nên hiệu của nhì số hạng, phụ thuộc cơ thu gọn gàng un .

• Nếu mặt hàng số (un) được mang lại vì như thế một hệ thức truy hồi, tính vài ba số hạng đầu của mặt hàng số (chẳng hạn tính u1; u2; ... ). Từ cơ Dự kiến công thức tính un bám theo n, rồi minh chứng công thức này vì như thế cách thức quy hấp thụ. Trong khi cũng rất có thể tính hiệu:

un + 1 − un phụ thuộc cơ nhằm dò thám công thức tính un bám theo n.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho mặt hàng số với những số hạng đầu là: 4; 8; 12; 16; 20; 24;... Số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này là:

A. un = 4n    B. un = 2n+ 2    C. un = 2n+ 5    D. un = 4n+ 2

Hướng dẫn giải:

Ta có:

4 = 4.1 8 = 4.2 12 = 4.3

16 = 4.4 trăng tròn = 4.5 24 = 4.6

Suy rời khỏi số hạng tổng quát mắng un = 4n.

Chọn A .

Ví dụ 2: Cho mặt hàng số với những số hạng đầu là: .Số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này là:

A. un = 7n + 7. B. un = 7n .

C. un = 7n + 1. D. un : Không ghi chép được bên dưới dạng công thức.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

8 = 7 . 1 + 1 15 = 7 . 2 + 1 22 = 7 . 3 + 1

29 = 7 . 4 + 1 36 = 7 . 5 + 1

Suy rời khỏi số hạng tổng quát mắng un = 7n + 1.

Chọn C.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho mặt hàng số với những số hạng đầu là: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) .Số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này là:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Suy rời khỏi số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số là: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Chọn B.

Ví dụ 4: Cho mặt hàng số với 4 số hạng đầu là: − 1, 3, 19, 53. Hãy dò thám một quy luật của mặt hàng số bên trên và ghi chép số hạng loại 10 của mặt hàng với quy luật vừa phải dò thám.

A. u10 = 971    B. u10 = 837    C. u10 = 121    D. u10 = 760

Hướng dẫn giải:

Xét mặt hàng (un) với dạng: un = an3 + bn2 + cn + d

Theo fake thiết tao có: u1 = − 1; u2 = 3; u3 = 19 và u4 = 53

=> hệ phương trình:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Giải hệ bên trên tao dò thám được: a = 1;b = 0 ; c = −3 và d = 1.

Khi đó; số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số là: un = n3 − 3n+ 1

Số hạng loại 10: u10 = 971 .

Chọn A .

Ví dụ 5: Cho mặt hàng số với những số hạng đầu là:0,1; 0,01; 0,001; 0,0001.... Số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này còn có dạng?

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Hướng dẫn giải:

Ta thấy:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

=> Số hạng loại n là: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 6: Cho Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Xác quyết định công thức tính un

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Chọn C.

Ví dụ 7: Cho mặt hàng số với những số hạng đầu là: − 2; 0; 2; 4; 6...Số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này còn có dạng?

A. un = −2n .    B. un = − 2 + n .    C. un = − 2(n+ 1) .    D.un = − 2 + 2(n − 1)

Hướng dẫn giải:

Dãy số là mặt hàng số cơ hội đều phải có khoảng cách là 2 và số hạng thứ nhất là (−2) nên

un = − 2 + 2(n − 1) .

chọn D.

Ví dụ 8: Cho mặt hàng số với những số hạng đầu là: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) .Số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này là?

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Hướng dẫn giải:

Ta có; Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

=> Số hạng loại n của mặt hàng số là: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Chọn C.

Ví dụ 9: Cho mặt hàng số (un) với Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) .Số hạng tổng quát mắng un của mặt hàng số là số hạng này bên dưới đây?

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 10: Cho mặt hàng số (un) với Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Số hạng tổng quát mắng un của mặt hàng số là số hạng này bên dưới đây?

A. un = 1 + n    B. un = n(n + 1)    C. un = 1 + (−1)2n.    D. un = n

Hướng dẫn giải:

* Ta có: un+1 = un + (−1)2n = un + 1 (vì (−1)2n = ((−1)2)n = 1

=> u2 = 2 ; u3 = 3; u4 = 4; ...

Dễ dàng Dự kiến được: un= n.

Thật vậy, tao minh chứng được : un = n vì như thế cách thức quy hấp thụ như sau:

+ Với n = 1 => u1 = 1. Vậy (*) đích thị với n = 1.

+ Giả sử (*) đích thị với từng n = k ( k ∈ N*), tao với uk = k.

Ta cút minh chứng (*) cũng như với n = k + 1, tức là uk+1 = k + 1

+ Thật vậy, kể từ hệ thức xác lập mặt hàng số (un ) tao có: uk+1 = uk + 1= k+ 1

Vậy (*) đích thị với từng n.

Chọn D.

Ví dụ 11: Cho mặt hàng số (un) với Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Số hạng tổng quát mắng un của mặt hàng số là số hạng này bên dưới đây?

A. un = 2 − n    B. ko xác lập.

C. un = 1 − n.    D. un = −n với từng n.

Hướng dẫn giải:

+ Ta có: u2 = 0; u3 = −1; u4 = −2...

Dễ dàng Dự kiến được un = 2 − n.

+ Thật vậy; với n = 1 tao có: u1 = 1 ( đúng)

Giả sử với từng n = k ( k ∈ N*) thì uk = 2 − k.

Ta hội chứng minh: uk+1 = 2 − (k+ 1)

Theo fake thiết tao có: uk + 1 = uk + (−1)2k + 1 = 2 − k − 1 = 2 − (k+1)

=> điều cần minh chứng.

Ví dụ 12: Cho mặt hàng số (un) với Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) .Công thức số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này :

A. un = nn−1.    B. un = 2n.

C. un = 2n+1.    D. un = 2n − 1

Hướng dẫn giải:

+ Ta có:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Hay un = 2n (vì u1 = 2)

Chọn B.

C. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1: Cho mặt hàng số với những số hạng đầu là: −1; 1; −1; 1; −1; 1; ...Số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này còn có dạng

A.un = 1     B. un = − 1     C. un = (−1)n     D. un = (−1)n+1

Lời giải:

Đáp án: C

Ta rất có thể ghi chép lại những số hạng của mặt hàng như sau:

(−1)1; (−1)2; (−1)3; (−1)4; (−1)5; (−1)6

=> Số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số là un = (−1)n

Câu 2: Cho mặt hàng số (un) với Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Số hạng tổng quát mắng un của mặt hàng số là số hạng này bên dưới đây?

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Áp dụng công thức: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) ( minh chứng vì như thế cách thức quy nạp)

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Câu 3: Cho mặt hàng số (un) với Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Số hạng tổng quát mắng un của mặt hàng số là số hạng này bên dưới đây?

A. un = 2 + (n−1)2.    B. un = 2 + n2.    C.un = 2 + (n+1)2.    D. un = 2 − (n−1)2.

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có: un+1 − un = 2n − 1 suy ra: un+1 = un + 2n − 1

Xem thêm: Công thức tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng hay, chi tiết | Toán lớp 9.

Theo đầu bài:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Áp dụng công thức: 1 + 3 + 5 + 7 +...+ (2n − 3) = (n−1)2 (chứng minh vì như thế cách thức quy nạp)

=>un = u1 + (n−1)2 = 2 + (n − 1)2

Câu 4: Cho mặt hàng số (un) với Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Công thức số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này là:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Lời giải:

Đáp án: C

+ Ta có: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Dự đoán công thức số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số là: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

+ Chứng minh công thức bên trên vì như thế cách thức quy nạp:

+ Ta có: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) nên đích thị với n= 1.

Giả sử đích thị với n = k (k ∈ N*); tức là: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Ta minh chứng đích thị với n= k+ 1; tức là hội chứng minh: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Thật vậy tao có: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) ( điều cần hội chứng minh)

Vậy Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Câu 5: Cho mặt hàng số (un) với Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Công thức số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này là:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Lời giải:

Đáp án: B

+ Ta có:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Hay Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Câu 6: Cho mặt hàng số (un) với Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Công thức số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này là:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Lời giải:

Đáp án: D

+ Ta có:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Câu 7: Cho Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Xác quyết định công thức tính un

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Lời giải:

Đáp án: A

+ Ta có:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Câu 8: Cho mặt hàng số (un) xác lập bởi: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Tìm công thức tính số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số.

A. un = 3 + 5n    B. un = 3 + 5.(n+1)    C. un = 5.(n−1)    D. un = 3 + 5.(n−1)

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

u2 = u1 + 5 = 8

u3 = u2 + 5 = 13

u4 = u3 + 5 = 18

u5 = u4 + 5 = 23

Từ những số hạng đầu, tao Dự kiến số hạng tổng quát mắng un với dạng: un = 3 + 5.(n−1) (*) n ≥ 2

+ Ta người sử dụng cách thức minh chứng quy hấp thụ nhằm minh chứng công thức (*) đích thị.

Với n = 2; u2 = 3+ 5.(2−1) = 8(đúng). Vậy (*) đích thị với n = 2

+Giả sử (*) đích thị với n = k. Có tức thị : uk = 3+ 5(k−1) (1)

Ta cần thiết minh chứng (*) đích thị với n = k+ 1. Có tức thị tao cần hội chứng minh:

uk+1 = 3 + 5k

Thật vậy kể từ hệ thức xác lập mặt hàng số và bám theo (1) tao có:

uk+1 = uk + 5 = 3 + 5(k − 1) + 5 = 3 + 5k

Vậy (*) đúng vào lúc n = k+ 1.

Kết luận (*) đích thị với từng số nguyên vẹn dương n.

Câu 9: Dãy số (un) được xác lập vì như thế công thức: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải) . Tính số hạng loại 100 của mặt hàng số

A. 24502861     B. 24502501     C. 27202501     D. 24547501

Lời giải:

Đáp án: B

+ Trước tiên; tao đi kiếm công thức tổng quát mắng của mặt hàng số.

+ Ta có: un+1 = un + n3 => un+1 − un = n3

Từ cơ suy ra:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

+ Cộng từng vế n đẳng thức trên:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

+Bằng cách thức quy hấp thụ tao minh chứng được:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Vậy số hạng tổng quát mắng là: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

=> Số hạng loại 100 của mặt hàng số là: Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Câu 10: Cho mặt hàng số (un) xác lập vì như thế u1 = 2 và un+1 = 5un. Tính số hạng loại trăng tròn của mặt hàng số?

A. 3. 510     B. 2.519    C. 2 . 520     D. 3 . 520

Lời giải:

Đáp án: B

Để tính số hạng loại trăng tròn của mặt hàng số; tao đi kiếm công thức xác lập số hạng un

+ Ta có: u2 = 10; u3 = 50; u4 = 250; u5 = 1250; u6 = 6250

+Ta dự đoán: un = 2. 5n−1 (1) với từng n ≥ 1. Ta minh chứng vì như thế cách thức quy nạp

Với n = 1 tao có: u1 = 2. 50 = 2 (đúng). Vậy (1) đích thị với n = 1.

Giả sử (1) đích thị với n = k (k ∈ N*). Có tức thị tao có: uk = 2. 5k−1

Ta cần minh chứng (1) đích thị với n = k+ 1

Có nghĩa tao cần hội chứng minh: uk+1 = 2.5k

Từ hệ thức xác lập mặt hàng số (un) và fake thiết quy hấp thụ tao có:

uk+1 = 5uk = 2. 5k−1 . 5= 2 . 5k (đpcm).

=> Số hạng loại n của mặt hàng số xác lập vì như thế : un = 2. 5n−1

=>Số hạng loại trăng tròn của mặt hàng số là : u20 = 2.519.

Câu 11: Cho mặt hàng số (un) xác lập vì như thế u1 = 3 và un+1 = √(1+ un2) với n ∈ N*. Tính số hạng loại 28 của mặt hàng số ?

A. 6     B. 7     C. 8     D. 9

Lời giải:

Đáp án: A

Để tính số hạng loại 30 của mặt hàng số tao đi kiếm công thức xác lập số hạng loại n của mặt hàng số>

+ Ta có:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Ta Dự kiến : un = √(n+8) (1). Ta minh chứng vì như thế cách thức quy hấp thụ :

+ Với n = 1 với u1 = √(1+8) = 3 (đúng). Vậy (1) đích thị với n = 1 .

Giả sử (1) đích thị với n = k ; k ∈ N* , với nghĩa tao với uk = √(k+8) (2).

Ta cần thiết minh chứng (1) đích thị với n= k + 1. Có tức thị tao cần hội chứng minh:

uk + 1 = √(k+9)

Thật vậy kể từ hệ thức xác lập mặt hàng số và bám theo (2) tao có:

Cách dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng (cực hoặc với điều giải)

Vậy (1) đích thị với n = k + 1.

Kết luận số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số là : un = √(n+8).

Số hạng loại 28 của mặt hàng số là : u28= √(28+8) = 6.

D. Bài luyện tự động luyện

Bài 1.  Xác quyết định số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số (un) được xác lập bởi: u1 = 3, un = 2un-1 với từng n ≥ 2.

Bài 2. Cho mặt hàng số (un) xác lập bởi: u1=11un+1=10un+19n,n. Tìm công thức un bám theo n?

Bài 3. Cho mặt hàng số (vn) với v1=2vn=3vn1,n2. Xác quyết định số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số?

Bài 4. Cho mặt hàng số (un) với dạng khai triển sau: 1; -1; -1; 1; 5; 11; 19; 29; 41; 55; … Hãy dò thám công thức của số hạng tổng quát mắng và dò thám số tiếp theo?

Bài 5. Xét mặt hàng số (un) gồm toàn bộ những số nguyên vẹn dương phân chia không còn mang lại 5: 5; 10; 15; 20; 25; 30; …

a) Viết công thức số hạng tổng quát un của mặt hàng số.

b) Xác quyết định số hạng đầu và ghi chép công thức tính số hạng thứ n theo số hạng thứ n – 1 của mặt hàng số. Công thức nhận được gọi là hệ thức truy hồi.

Bài 6. Xét mặt hàng số sau: 1, 4, 7, 10, 13,... Tìm số hạng tổng quát mắng của dãy?

Bài 7. Viết công thức số hạng tổng quát mắng un biết mặt hàng số với những số hạng đầu là 5; 10; 15; 20; 25; 30; …

Bài 8. Cho mặt hàng số với những số hạng đầu là: 1;110;1100;11000;110000;.... Tìm số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số vẫn cho?

Bài 9. Cho mặt hàng số (un) với u1=1un+1=un+3,n1. Tìm số hạng tổng quát mắng un của mặt hàng số?

Bài 10. Tìm công thức của số hạng tổng quát mắng của những mặt hàng số:

a) u1=1un+1=un+7,n1;

b) u1=3un+1=2un,n1;

c) u1=54un+1=2un34,n1;

d) u1=5un+1=un+3n2,n1.

Xem tăng những dạng bài bác luyện Toán lớp 11 với vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Cách minh chứng vì như thế cách thức quy hấp thụ (cực hoặc với điều giải)
  • Cách dò thám số hạng loại n của mặt hàng số (cực hoặc với điều giải)
  • Cách xét tính đơn điệu của mặt hàng số (cực hoặc với điều giải)
  • Cách xét tính bị ngăn của mặt hàng số (cực hoặc với điều giải)
  • Cách minh chứng một mặt hàng số là cung cấp số nằm trong (cực hoặc với điều giải)
  • Cách dò thám số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's rời khỏi kiểu mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ hối đoái | Sacombank

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

day-so-cap-so-cong-va-cap-so-nhan.jsp


Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Môn Văn 8 - Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

Soạn văn lớp 8 đầy đủ tất cả bài, ngắn gọn nhất như là cuốn để học tốt Ngữ văn 8. Giúp học sinh soạn bài, tóm tắt, phân tích, thuyết minh, nghị luận,... đầy đủ các bài văn mẫu lớp 8 hay nhất - Môn Văn 8 - Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

Bí mật động trời đằng sau búp bê cầu mưa của Nhật Bản

Búp bê cầu mưa của Nhật Bản - Teru Bouzu có lẽ đã không còn xa lạ với những người yêu Nhật Bản. Hình ảnh những con búp bê được treo trước hiên cửa mang theo ước nguyện của con người thể hiện sự thiêng liêng, trân thành trong cách sống của người Nhật. Thế nhưng, có một sự thật khủng khiếp không thể chối bỏ liên quan tới búp bê cầu mưa mà bạn chưa biết. Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé!

CÁCH GỬI HỒ SƠ XIN VIỆC QUA MAIL NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ

Mặc dù có nhiều nền tảng tuyển dụng, việc làm cho phép ứng viên ứng tuyển trực tuyến chỉ bằng một bước đơn giản nhưng hình thức gửi hồ sơ xin việc qua email vẫn rất phổ biến. Vậy, bạn đã thực sự biết cách gửi hồ sơ xin việc theo hình thức này sẽ cần chuẩn bị gì, làm sao cho đúng chuẩn?