Năng Lượng Nghỉ Của Hạt Nhân ? Công Thức Tính Công Thức Tính - Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Bài viết lách trình diễn những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về lý thuyết: Hệ thức Anhxtanh, phỏng hụt khối, tích điện link … và những bài bác tập dượt trắc nghiệm hoặc, khó…Bạn đang được coi : Năng lượng nghỉ ngơi của phân tử nhân

HỆ THỨC ANHXTANH, ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem:

1. Hệ thức Anhxtanh đằm thắm lượng và năng lượng: E = m.c2

Với c = 3.108 m / s là vận tốc ás nhập chân ko .=> Khối lượng động : m = \ ( \ frac { m_ { 0 } } { \ sqrt { 1 – \ frac { v ^ { 2 } } { c ^ { 2 } } } } \ )=> Một phân tử với lượng nghỉ ngơi m0, khi sinh hoạt với vận tốc v sẽ sở hữu được động năng làWđ = W – W0 = mc2 – m0c2 = \ ( \ frac { m_ { 0 } } { \ sqrt { 1 – \ frac { v ^ { 2 } } { c ^ { 2 } } } } \ ) c2 – m0c2 .Trong số đó W = mc2 gọi là tích điện toàn phần và W0 = m0c2 gọi là năng lượng nghỉ .

2. Độ hụt khối của phân tử nhân: ∆m = Zmp + (A – Z)mn – mX

mX là lượng phân tử nhân \ ( _ { Z } ^ { A } \ textrm { X } \ )

3. Năng lượng liên kết: Wlk = ∆m.c2

4. Năng lượng link riêng: là năng lượng liên kết tính mang đến một nuclon: \(\frac{W_{lk}}{A}\) Năng lượng link riêng rẽ càng rộng lớn thì phân tử nhân càng vững chắc và kiên cố (không vượt lên 8,8MeV/nuclôn).

+ Năng lượng liên kết riêng rẽ càng rộng lớn thì phân tử nhân càng vững chãi .

+ Các phân tử với số khối tầm kể từ 50 cho tới 95

5. Phản ứng phân tử nhân

a. Phương trình phản ứng: \(_{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X} _{1} + _{Z_{2}}^{A_{2}}\textrm{X} _{2} \rightarrow _{Z_{3}}^{A_{3}}\textrm{X} _{3} + _{Z_{4}}^{A_{4}}\textrm{X} _{4}\)

b. Các tấp tểnh luật bảo toàn

+ chỉ toàn số nuclôn ( số khối ) : A1 + A2 = A3 + A4+ chỉ toàn năng lượng điện ( nguyên vẹn tử số ) : Z1 + Z2 = Z3 + Z4+ chỉ toàn động lượng :*+ chỉ toàn tích điện : \ ( K_ { x1 } + K_ { x2 } + \ Delta E = K_ { x3 } + K_ { x4 } \ )Trong cơ : ∆ E là tích điện phản xạ phân tử nhân\ ( K_ { x } = \ frac { 1 } { 2 } m_ { x } { v_ { x } } ^ { 2 } \ ) là động năng cđ của phân tử X+ Không với tấp tểnh luật bảo toàn lượng .

c. Năng lượng của phản xạ phân tử nhân:

W = ( \ ( m_ { truoc } – m_ { sau } \ ) ). c2 ≠ 0W > 0 mtrước > msau : Tỏa tích điện .W mtrước sau : Thu năng lượng

=>. Năng lượng lan =>1mol khí:\(W=\frac{m}{A}N_{A}W_{lk}=nN_{A}W_{lk}\)

=>Năng lượng tạo trở thành m(g) phân tử X:\(W=\frac{m}{A}N_{A}.\Delta E\)

B. BÀI TẬP

Câu 1: Một phân tử với động năng vì thế năng lượng nghỉ của chính nó. Tính vận tốc của chính nó. Cho vận tốc của độ sáng nhập chân ko là c = 3.108 m/s.

A. 1,6. 108 m / s. B. 2,6. 108 m / s. C. 3,6. 108 m / s. D. 4,6. 108 m / s .

Câu 2: Một phân tử với lượng nghỉ ngơi m0. Tính động năng của phân tử này khi vận động với vận tốc 0,6c (c là vận tốc độ sáng nhập chân không) theo đòi thuyết kha khá.

A. 0,2 m0c2. B. 0,5 m0c2. C. 0,25 m0c2. D. 0,125 m0c2 .

Câu 3: Cho phản xạ phân tử nhân \(_{1}^{3}\textrm{H} +_{1}^{2}\textrm{H} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{H} + _{0}^{1}\textrm{n} +17,6 MeV\) . Tính tích điện lan rời khỏi khi tổ hợp được một gam khí heli.

A. 4,24. 1010 ( J ). B. 4,24. 1012 ( J ). C. 4,24. 1013 ( J ). D. 4,24. 1011 ( J ).

Câu 4: Hạt nhân đơteri với lượng 2,0136u. lõi lượng của prôton là 1 trong những,0073u và lượng của nơtron là 1 trong những,0087u. Năng lượng link của phân tử nhân\(_{1}^{2}\textrm{D}\) là

A. 0,67 MeV ; B. 1,86 MeV ; C. 2,02 MeV ; D. 2,23 MeV

Câu 5: Hạt nhân\(_{27}^{60}\textrm{Co}\) với lượng là 55,940u. Khối lượng của prôton là 1 trong những,0073u và lượng của nơtron là 1 trong những,0087u. Độ hụt khối \(_{27}^{60}\textrm{Co}\)là

A. 4,544 u ; B. 4,536 u ; C. 3,154 u ; D. 3,637 u

Câu 6: Phân hoạnh họe một phân tử nhân 235U nhập lò phản xạ phân tử nhân tiếp tục lan rời khỏi tích điện 200 MeV. Số Avôgađrô NA = 6,023.1023 mol-1. Nếu phân hoạnh họe 1 gam 235U thì tích điện lan rời khỏi bằng

A. 5,13.1023 MeV. B. 5,13.1020 MeV.

C. 5,13.1026 MeV. D. 5,13.10-23 MeV.

Câu 7: Cho phản xạ phân tử nhân\(_{17}^{37}\textrm{Cl} +p \rightarrow _{18}^{37}\textrm{Ar} +n\), lượng của những phân tử nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng nhưng mà phản xạ này toả rời khỏi hoặc thu nhập là bao nhiêu?

A. Toả rời khỏi 1,60132 MeV. B. Thu nhập 1,60218 MeV .C. Toả rời khỏi 2,562112. 10-19 J. D. Thu nhập 2,562112. 10-19 J .

Câu 8: Cho phản xạ phân tử nhân\(\alpha +_{13}^{27}\textrm{Al} \rightarrow _{15}^{30}\textrm{P} +n\), lượng của những phân tử nhân là m = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931,5Mev/c2. Năng lượng nhưng mà phản xạ này là?

A. Toả rời khỏi 4,275152 MeV. B. Thu nhập 2,673405 MeV .C. Toả rời khỏi 4,275152. 10-13 J. D. Thu nhập 2,67197. 10-13 J .

Câu 9: Cho phản xạ phân tử nhân\(_{1}^{3}\textrm{H} + _{1}^{2}\textrm{H} \rightarrow \alpha +n +17,6 MeV\), NA = 6,02.1023. Năng lượng toả rời khỏi khi tổ hợp được 1g khí hêli là bao nhiêu?

A. 423,808. 103J. B. 503,272. 103J .C. 423,808. 109J. D. 503,272. 109J .

Câu 10: Cho phản xạ phân tử nhân: \(_{1}^{3}\textrm{T} + _{1}^{2}\textrm{D} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}\) + X +17,6MeV. Tính tích điện toả rời khỏi kể từ phản xạ bên trên khi tổ hợp được 2g Hêli.

A.52,976.1023MeV B.5,2976.1023MeV

C.2,012.1023MeV D.2,012.1024MeV

Câu 11: Một phân tử kha khá tính với động năng vì thế nhị phen năng lượng nghỉ. Tốc phỏng của phân tử cơ là:

A. 1,86. 108 m / s B. 2,15. 108 m / s C. 2,56. 108 m / s D. 2,83. 108 m / s

Câu 12: Bắn phân tử α nhập phân tử nhân \(_{7}^{14}\textrm{N}\) đứng yên tĩnh, tao với phản ứng:\(_{2}^{4}\textrm{He} + _{7}^{14}\textrm{N} \rightarrow _{8}^{17}\textrm{O} + _{1}^{1}\textrm{H}\). lõi những lượng mP = 1,0073u, mN = 13,9992u và mα= 4,0015u. mO = 16,9947u, 1u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng phân tử nhân này lan hoặc thu từng nào tích điện ?

A. thu 1,94. 10-13 J B. lan 1,94. 10-13 JC. lan 1,21. J D. thu 1,21 J

Câu 13: Tính tích điện link riêng rẽ của phân tử nhân \(_{4}^{10}\textrm{Be}\). lõi lượng của phân tử nhân \(_{4}^{10}\textrm{Be}\) là mBe = 10,0113 u, của prôton và nơtron là mp = 1,007276 u và mn = 1,008665 u; 1 u = 931,5 MeV/c2.

Xem thêm: Phô mai Con Bò Cười có mấy loại? Giá bao nhiêu?

A. 4,5 MeV. B. 5,5 MeV. C. 6,5 MeV. D. 7,5 MeV.

Câu 14: Phân hoạnh họe một phân tử nhân 235U nhập lò phản xạ phân tử nhân tiếp tục lan rời khỏi tích điện 200MeV. Số Avôgađrô NA = 6,023.1023mol-1. Nếu phân hoạnh họe 1g 235U thì tích điện lan rời khỏi bằng

A. 5,13. 1023M eV. B. 5,13. 1020M eV .C. 5,13. 1026M eV. D. 5,13. 10-23 MeV .

Câu 15: Cho phản xạ phân tử nhân \(_{1}^{3}\textrm{H} + _{1}^{2}\textrm{H} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + _{0}^{1}\textrm{n} +17,6 MeV\). Tính tích điện lan rời khỏi khi tổ hợp được một gam khí heli.

A. 4,24. 1011 ( J ). B. 4,24. 1012 ( J ). C. 4,24. 1013 ( J ). D. 4,24. 1014 ( J ) .

Câu 16: Cho phản xạ phân tử nhân \(_{4}^{9}\textrm{Be} + _{1}^{1}\textrm{H} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + _{3}^{6}\textrm{Li}\). Xác tấp tểnh tích điện lan rời khỏi hoặc thu nhập. lõi mBe = 9,01219 u; mp = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u; mX = 4,0026 u; 1u = 931,5 MeV/c2.

A. Tỏa 2,132 MeV. B. Thu 2,132 MeV.
C. Tỏa 3,132 MeV. D. Thu 3,132 MeV .

A.Xem tăng : So As Là Gì – Cấu Trúc In Order To Và So As To Trong Tiếng Anh m0 = \(m\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}\) B. m = \(m_{0}\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}\)

C. m0 = \(m(1- \sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}})\) D. m = \(m_{0}(1+ \sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}})\)

Câu 18: Một vật với lượng nghỉ ngơi m0 vận động với vận tốc v sẽ sở hữu được động năng

A. \(\frac{m_{0}v^{2}}{2}\) B. \(\frac{m_{0}c^{2}}{2}\) C. \(\frac{m_{0}c^{2}}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}\) D. \(m_{0}c^{2} (\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}-1)\)

Câu 19: Đại lượng này đặc thù mang đến cường độ vững chắc và kiên cố của một phân tử nhân?

A. Năng lượng liên kết. B. Năng lượng liên kết riêng rẽ .C. Số phân tử prôtôn. D. Số phân tử nuclôn .

Câu 20: Trong phản xạ phân tử nhân không với tấp tểnh luật bảo toàn này sau

A. tấp tểnh luật bảo toàn động lượng. B. tấp tểnh luật bảo toàn số phân tử nuclôn .C. tấp tểnh luật bào toàn số phân tử prôtôn. D. tấp tểnh luật bảo toàn năng lượng điện .

Câu 21: Chọn tuyên bố đích thị. Phản ứng phân tử nhân tuân theo đòi tấp tểnh luật bảo toàn nào?

A. chỉ toàn năng lượng điện, lượng, tích điện .B. chỉ toàn năng lượng điện, số khối, động lượng .C. chỉ toàn năng lượng điện, lượng, động lượng, tích điện .D. chỉ toàn năng lượng điện, số khối, động lượng, tích điện .

Câu 22: Nhận xét này sau đó là đích thị về cấu trúc của phân tử nhân nguyên vẹn tử:

A. Tỉ lệ về số prôtôn và số nơtrôn nhập phân tử nhân của từng yếu tố đều như nhau;

B. Lực link những nuclôn nhập phân tử nhân với nửa đường kính ứng dụng vô cùng nhỏ và là lực tĩnh điện;

C. Hạt nhân với tích điện link riêng rẽ càng rộng lớn thì sẽ càng vững chắc và kiên cố.

D. Đồng vị là những nguyên vẹn tử nhưng mà phân tử nhân chứa chấp nằm trong số nuclôn A, tuy nhiên số prôtôn và số nơtrôn không giống nhau;

Câu 23: Hạt α với lượng 4,0015u,biết số Avogadro NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931,5MeV/c2. Các nuclon kết phù hợp với nhau tạo nên trở thành hạt α tích điện lan rời khỏi khi tạo nên trở thành phân tử α năng lượng lan rời khỏi khi tạo nên trở thành 1 mol khí Heeli là 

A. 2,7. 1012J ; B. 3,5. 1012J ; C. 2,7. 1010J ; D. 3,5. 1010J

Câu 24: Các phân tử nhân đơteri\(_{1}^{2}\textrm{H}\) ; triti \(_{1}^{3}\textrm{H}\), heli \(_{2}^{4}\textrm{H}\) có tích điện link theo lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các phân tử nhân bên trên được bố trí theo đòi trật tự tách dần dần về phỏng vững chắc và kiên cố của phân tử nhân là

A. \ ( _ { 1 } ^ { 2 } \ textrm { H } \ ) ; \ ( _ { 2 } ^ { 4 } \ textrm { H } \ ) ; \ ( _ { 1 } ^ { 3 } \ textrm { H } \ ). B. \ ( _ { 1 } ^ { 2 } \ textrm { H } \ ) ; \ ( _ { 1 } ^ { 3 } \ textrm { H } \ ) ; \ ( _ { 2 } ^ { 4 } \ textrm { H } \ ) .C. \ ( _ { 2 } ^ { 4 } \ textrm { H } \ ) ; \ ( _ { 1 } ^ { 3 } \ textrm { H } \ ) ; \ ( _ { 1 } ^ { 2 } \ textrm { H } \ ). D. \ ( _ { 1 } ^ { 3 } \ textrm { H } \ ) ; \ ( _ { 2 } ^ { 4 } \ textrm { H } \ ) ; \ ( _ { 1 } ^ { 2 } \ textrm { H } \ ) .

Câu 25: Cho phản xạ phân tử nhân sau: \(_{4}^{9}\textrm{Be} + p \rightarrow X + _{3}^{6}\textrm{Li}\). Hạt nhân X là

A. Hêli. B. Prôtôn. C. Triti. D. Đơteri .

Câu 26: Cho phản xạ phân tử nhân sau: \(_{17}^{37}\textrm{Cl} + X \rightarrow n + _{18}^{37}\textrm{Ar}\). Hạt nhân X là

A. \ ( _ { 1 } ^ { 1 } \ textrm { H } \ ). B. \ ( _ { 1 } ^ { 2 } \ textrm { D } \ ). C. \ ( _ { 1 } ^ { 3 } \ textrm { T } \ ). D. \ ( _ { 2 } ^ { 4 } \ textrm { H } \ ) e .

Câu 27: Phản ứng phân tử nhân thực tế là:

A. từng tiến độ dẫn đến việc thay đổi không giống phân tử nhân .B. sự tương tác trong những nuclon nhập phân tử nhân .C. tiến độ vạc rời khỏi những tia phóng xạ của phân tử nhân .D. tiến độ tách dần dần phỏng phóng xạ của một lượng hóa học phóng xạ .

Câu 28: Chọn câu đúng. Trong phản xạ phân tử nhân với tấp tểnh luật bảo toàn này sau ?

A. tấp tểnh luật bảo toàn lượng .B. tấp tểnh luật bảo toàn năng lượng nghỉ .C. tấp tểnh luật bảo toàn động năng .D. tấp tểnh luật bảo toàn tích điện toàn phần .

Câu 29: Phản ứng phân tử nhân là:

A. Sự thay đổi phân tử nhân với tất nhiên sự lan sức nóng .B. Sự tương tác đằm thắm nhị phân tử nhân ( hoặc tự động phân tử nhân ) dẫn đến việc thay đổi không giống của bọn chúng trở thành nhị phân tử nhân không giống .C. Sự kết hợp nhị phân tử nhân nhẹ nhàng trở thành một phân tử nhân nặng nề .D. Sự phân tung phân tử nhân nặng nề nhằm biến đổi trở thành phân tử nhân nhẹ nhàng bền lâu hơn .

Câu 30: Các phản xạ phân tử nhân ko tuân theo đòi những tấp tểnh luật nào?

A. chỉ toàn tích điện toàn phần B. chỉ toàn năng lượng điện tíchC. chỉ toàn lượng D. chỉ toàn động lượng

Câu 31: Trong phản xạ phân tử nhân:\(_{4}^{9}\textrm{Be} + _{2}^{4}\textrm{He} \rightarrow _{0}^{1}\textrm{n} + X\) , phân tử nhân X có:

A. 6 nơtron và 6 proton. B. 6 nuclon và 6 proton .C. 12 nơtron và 6 proton. D. 6 nơtron và 12 proton .

Câu 32: Trong phản xạ tổ hợp hêli \(_{3}^{7}\textrm{L} + _{1}^{1}\textrm{H} \rightarrow 2(_{2}^{4}\textrm{He}) + 15,1MeV\), nếu như tổ hợp hêli kể từ 1g Li thì tích điện lan rời khỏi rất có thể hâm sôi từng nào kilogam nước với sức nóng phỏng lúc đầu là 00C ? Nhiệt dung riêng rẽ của nước .

A. 2,95.105kg. B. 3,95.105kg.

Xem thêm: Bảng Nguyên Tử Khối Hóa Học và mẹo học bảng Nguyên tử khối

C. 1,95.105kg. D. 4,95.105kg.

Tải về

Luyện Bài tập dượt trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 – Xem ngay