Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA

PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA
1. Phản ứng hóa hợp
a) Thí dụ
Thí dụ 1:

Bạn đang xem: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Ca+2O−2+C+4O−22→Ca+2C+4O−23Ca+2O−2+C+4O−22→Ca+2C+4O−23

Số lão hóa của toàn bộ những yếu tố bất biến. 

Đây ko cần là phản xạ lão hóa - khử.

b) Nhận xét

Trong phản xạ hóa phù hợp, số lão hóa của những yếu tố hoàn toàn có thể thay cho thay đổi hoặc bất biến. Như vậy, phản xạ hóa phù hợp hoàn toàn có thể là phản xạ lão hóa - khử hoặc ko cần là phản xạ lão hóa - khử.

2. Phản ứng phân hủy

a) Thí dụ

Thí dụ 1:   [Math Processing Error] 

Số oxi hoá của oxi tăng từ −2−2 lên 00;

Số lão hóa của clo hạn chế từ +5+5 xuống −1−1.

Đây là phản xạ lão hóa - khử.

Thí dụ 2:  Cu+2(O−2H+1)2→Cu+2O−2+H2+1O−2Cu+2(O−2H+1)2→Cu+2O−2+H2+1O−2

Số lão hóa của toàn bộ những yếu tố bất biến.

Đây ko cần là phản xạ lão hóa - khử.

b)  Nhận xét

Trong phản xạ phân bỏ, số lão hóa cuả những yếu tố hoàn toàn có thể thay cho thay đổi hoặc bất biến. Như vậy, phản xạ phân bỏ hoàn toàn có thể là phản xạ lão hóa - khử hoặc ko cần là phản xạ lão hóa - khử.

3. Phản ứng thế

a) Thí dụ

Thí dụ 1:  Cu0+2Ag+1NO3→Cu+2(NO3)2+2Ag0Cu0+2Ag+1NO3→Cu+2(NO3)2+2Ag0

Số lão hóa của đồng tăng từ 00 lên +2+2;

Số lão hóa của  bạc hạn chế từ +1+1 xuống 00.

Đây là phản xạ lão hóa - khử.

Thí dụ 2: Zn0+2H+1Cl→Zn+2Cl2+H20Zn0+2H+1Cl→Zn+2Cl2+H20

Số lão hóa của kẽm tăng từ 00 lên +2+2;

Số lão hóa của hiđro  giảm từ +1+1 xuống 00.

Đây là phản xạ lão hóa - khử.

Xem thêm: Hình xăm mini ở tay đang trở thành một xu hướng độc đáo và thú vị ở giới trẻ. Mặc dù chúng thường có kích thước nhỏ hơn và không lớn bằng ...

b) Nhận xét

Trong phản xạ thế, khi nào cũng đều có sự thay cho thay đổi số lão hóa của những yếu tố. Các phản xạ thế là những phản xạ lão hóa - khử.

4. Phản ứng trao đổi

a) Thí dụ

Thí dụ 1: Ag+1N+5O−23+Na+1Cl−1→Ag+1Cl−1+Na+1N+5O−23Ag+1N+5O−23+Na+1Cl−1→Ag+1Cl−1+Na+1N+5O−23

Số lão hóa của toàn bộ những yếu tố bất biến.

Đây ko cần là phản xạ lão hóa - khử.

Thí dụ 2: 2Na+1O−2H+1+Cu+2Cl2−1→2Na+1Cl−1+Cu(+1O−2H)+122Na+1O−2H+1+Cu+2Cl2−1→2Na+1Cl−1+Cu(+1O−2H)+12

Số lão hóa của toàn bộ những yếu tố bất biến.

Đây ko cần là phản xạ lão hóa - khử.

b) Nhận xét

Trong phản xạ trao thay đổi, số lão hóa của những yếu tố bất biến. Các phản xạ trao thay đổi ko cần là phản xạ lão hóa - khử.

5. Kết luận

Dựa vào sự thay cho thay đổi số lão hóa, hoàn toàn có thể phân tách phản xạ chất hóa học trở nên nhị loại:

Phản ứng chất hóa học với sự thay cho thay đổi số lão hóa (phản ứng lão hóa - khử).

Phản ứng thế, một số trong những phản xạ hóa phù hợp và một số trong những phản xạ phân bỏ nằm trong loại phản xạ chất hóa học này.

Phản ứng chất hóa học không tồn tại sự thay cho thay đổi số lão hóa (phản ứng ko cần lão hóa - khử).

Phản ứng trao thay đổi, một số trong những phản xạ hóa phù hợp và một số trong những phản xạ phân bỏ nằm trong loại phản xạ chất hóa học này.

II - PHẢN ỨNG THU NHIỆT VÀ PHẢN ỨNG TỎA NHIỆT

Các đổi khác chất hóa học đều phải sở hữu tất nhiên sự lan đi ra hoặc hít vào tích điện. Năng lượng tất nhiên phản xạ chất hóa học thông thường ở dạng nhiệt độ.

1. Định nghĩa

Phản ứng lan nhệt là phản xạ chất hóa học giải hòa tích điện bên dưới dạng nhiệt độ.

Thí dụ: Phản ứng thắp cháy xăng dầu, hỗ trợ tích điện nhằm vận hành xe pháo, công cụ,...

Phản ứng thu nhiệt độ là phản xạ chất hóa học hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt độ.

Thí dụ: Khi phát triển vôi, người tớ cần liên tiếp hỗ trợ tích điện bên dưới dạng nhiệt độ nhằm triển khai phản xạ phân bỏ đá vôi.

Xem thêm: Trải nghiệm Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên thú vị tại Đắk Lắk

2. Phương trình nhiệt độ hóa học

Để chỉ lượng nhiệt độ tất nhiên từng phản xạ chất hóa học, người tớ sử dụng đại lượng nhiệt phản ứng, kí hiệu là  ΔHΔH .

Phản ứng lan nhiệt độ thì những hóa học phản xạ cần mất mặt bớt tích điện, vì vậy  ΔHΔH  có độ quý hiếm âm  (ΔH<0)(ΔH<0). trái lại, ở phản xạ thu nhiệt độ, những hóa học phản xạ cần lấy thêm thắt tích điện nhằm trở thành những thành phầm, vì vậy