Giải Toán lớp 2 Bài 38: Thừa số, tích SGK Kết nối tri thức tập 2

1. Tóm tắt lý thuyết

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 2 Bài 38: Thừa số, tích SGK Kết nối tri thức tập 2

1.1. Kiến thức cần thiết nhớ

- thạo tên thường gọi về bộ phận và thành quả của phép tắc nhân.

- Cách mò mẫm thành quả của phép tắc nhân.

Thừa số, tích SGK Kết nối trí thức luyện 2

3 x 5 = 15

Có toàn bộ 15 con cái cá

Ta có: 

      3         x       5         =    15

Thừa số        Thừa số        Tích

3 x 5 cũng gọi là tích

1.2. Các dạng toán

- Gọi thương hiệu những bộ phận vô phép tắc nhân: Trong phép tắc nhân, những bộ phận được gọi là quá số và thành quả được gọi là tích.

- Viết phép tắc nhân và tính giá bán trị: Từ phép tắc nhân cho tới trước, em trả về tổng của đa số số hạng nhằm nhẩm và mò mẫm độ quý hiếm của tích.

- Bài toán

+ Đọc và phân tách đề: Bài toán thông thường cho tới độ quý hiếm những số như là nhau, đòi hỏi mò mẫm độ quý hiếm của một số trong những group.

+ Tìm cơ hội giải của bài bác toán: Muốn mò mẫm độ quý hiếm của một số trong những group, tớ thông thường lấy độ quý hiếm của một group nhân với số group.

+ Trình bày Việc.

+ Kiểm tra lại tiếng giải và thành quả em vừa vặn mò mẫm được

2. Bài luyện minh họa

Câu 1: Nêu quá số, tích vô phép tắc tính sau:

4 x 3 = 12

Hướng dẫn giải

Trong phép tắc nhân 4 x 3 = 12 có:

4 là quá số

3 là quá số

12 là tích

Câu 2: Tìm tích, biết nhì quá số là 2 và 4.

Hướng dẫn giải

- kề dụng công thức: Thừa số × Thừa số = Tích.

- Viết phép tắc nhân bên dưới dạng tổng những số hạng đều bằng nhau rồi tính thành quả.

2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 x 4 = 8

Câu 3: Tìm số tương thích điền vô dù trống rỗng.

Hướng dẫn giải

- kề dụng công thức: Thừa số × Thừa số = Tích.

- cũng có thể viết lách phép tắc nhân bên dưới dạng tổng những số hạng đều bằng nhau rồi tính thành quả.

3. Bài luyện SGK

3.1. Giải Hoạt động 1 trang 7 SGK Toán 2 luyện 2 KNTT

Tìm số tương thích điền vô dù trống rỗng.

Hướng dẫn giải

Trong phép tắc nhân 2 × 6 = 12 tớ sở hữu 2 và 6 được gọi là quá số, 12 được gọi là tích.

(Lưu ý: 2 × 6 cũng khá được gọi là tích).

Ta tiến hành tương tự động với những phép tắc nhân sót lại.

Xem thêm: Cho 27,6 gam Toluen phản ứng với 0,8 lít dung dịch HNO3 đặc 0,75M (xúc tác H2SO4 đặc, to). Sau một thời gian thu được ?

Lời giải chi tiết

3.2. Giải Hoạt động 2 trang 7 SGK Toán 2 luyện 2 KNTT

Tìm số tương thích điền vô dù trống rỗng.

a) Trong từng group hình sở hữu toàn bộ từng nào chấm tròn?

Giải Hoạt động 2 trang 7 SGK Toán 2 luyện 2 KNTT

Hướng dẫn giải

a) Quan sát hình vẽ nhằm mò mẫm số chấm tròn trĩnh sở hữu trong những dù vuông và số dù vuông sở hữu toàn bộ, kể từ cơ nhằm viết lách phép tắc tính chỉ số chấm vô sở hữu trong những group hình tớ lấy số chấm tròn trĩnh sở hữu trong những dù vuông nhân với số dù vuông sở hữu toàn bộ.

b) Trong phép tắc nhân 2 × 5 = 10 tớ sở hữu 2 và 5 được gọi là quá số, 10 được gọi là tích.

(Lưu ý: 2 × 5 cũng khá được gọi là tích).

Ta tiến hành tương tự động với những phép tắc nhân sót lại.

Lời giải chi tiết

3.3. Giải bài bác 1 trang 8 SGK Toán 2 luyện 2 KNTT

Tìm tích, biết:

a) Hai quá số là 2 và 4.

b) Hai quá số là 8 và 2.

c) Hai quá số là 4 và 5.

Giải bài bác 1 trang 8 SGK Toán 2 luyện 2 KNTT

Hướng dẫn giải

- kề dụng công thức: Thừa số × Thừa số = Tích.

- Viết phép tắc nhân bên dưới dạng tổng những số hạng đều bằng nhau rồi tính thành quả.

Lời giải chi tiết

b) 8 × 2 = 8 + 8 = 16

    8 × 2 = 16

c) 4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 = 20

    4 × 5 = 20

3.4. Giải bài bác 2 trang 8 SGK Toán 2 luyện 2 KNTT

Tìm số tương thích điền vô dù trống rỗng.

Hướng dẫn giải

- kề dụng công thức: Thừa số × Thừa số = Tích.

- cũng có thể viết lách phép tắc nhân bên dưới dạng tổng những số hạng đều bằng nhau rồi tính thành quả.

Lời giải chi tiết

3.5. Giải bài bác 3 trang 8 SGK Toán 2 luyện 2 KNTT

Giải bài bác 3 trang 8 SGK Toán 2 luyện 2 KNTT

Hướng dẫn giải

a) Để mò mẫm số trái khoáy bóng sở hữu ở 3 sản phẩm tớ lấy số trái khoáy bóng sở hữu ở từng sản phẩm nhân với số sản phẩm, hoặc tớ tiến hành phép tắc tính 5 × 3.

b) Để mò mẫm số trái khoáy bóng sở hữu ở 5 cột tớ lấy số trái khoáy bóng sở hữu ở từng cột nhân với số cột, hoặc tớ tiến hành phép tắc tính 3 × 5.

Lời giải chi tiết

3.6. Giải bài bác 4 trang 8 SGK Toán 2 luyện 2 KNTT

Điền vệt (>, <, =) tương thích vô dù trống rỗng.

Giải bài bác 4 trang 8 SGK Toán 2 luyện 2 KNTT

Hướng dẫn giải

- Thực hiện tại phép tắc tính ở nhì vế (nếu cần) rồi đối chiếu thành quả cùng nhau, tiếp sau đó điền vệt (>, <, =) tương thích vô dù trống rỗng.

Xem thêm: +100 bức tranh phong cảnh quê hương, tranh đồng quê đẹp nhất 2022.

- cũng có thể tính phép tắc nhân bằng phương pháp tính tổng của những số hạng đều bằng nhau.

Lời giải chi tiết