Công thức Toán 10 Đại số cả năm (sách mới - đầy đủ).Tổng hợp ý công thức Toán 10 Đại số khá đầy đủ học tập kì 1 & học tập kì 2 cụ thể nhất sách mới mẻ Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều như thể cuốn bong tay công thức khiến cho bạn học tập chất lượng tốt môn Toán 10.

Công thức Toán 10 Đại số cả năm (sách mới mẻ - chan chứa đủ)

Quảng cáo

Bạn đang xem: Công thức Toán 10 Đại số cả năm (sách mới - đầy đủ).

Công thức Mệnh đề. Tập hợp

 • Các công thức về mệnh đề hòn đảo, mệnh đề phủ định

 • Các công thức về tập kết và những quy tắc toán bên trên tập dượt hợp

Công thức Hàm số bậc nhị và trang bị thị

 • Công thức xác lập tập dượt xác lập của hàm số

 • Công thức xét tính đồng đổi mới, nghịch tặc đổi mới của hàm số

 • Công thức xác lập tọa chừng đỉnh, trục đối xứng của trang bị thị hàm số bậc hai

Công thức Thống kê

 • Công thức tính sai số vô cùng, sai số kha khá và chừng chủ yếu xác

 • Công thức xác lập số quy tròn xoe và số sấp xỉ với chừng đúng đắn cho tới trước

 • Công thức tính số tầm và cơ hội xác lập mốt

 • Công thức tính trung vị và tứ phân vị

 • Công thức tính khoảng tầm đổi mới thiên, khoảng tầm tứ phân vị và độ quý hiếm nước ngoài lệ

 • Công thức tính phương sai và chừng chênh chếch chuẩn

Công thức Xác suất

 • Công thức tính phần trăm của đổi mới cố

 • Công thức tính phần trăm của đổi mới cố đối

Các công thức về mệnh đề hòn đảo, mệnh đề phủ định

1. Công thức

a) Mệnh đề đảo

- Cho mệnh đề kéo bám theo P.. ⇒ Q. Mệnh đề Q ⇒ P.. được gọi là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề P.. ⇒ Q.

- Để xác lập mệnh đề hòn đảo, tao chỉ việc hòn đảo địa điểm nhị mệnh đề P.. và Q cùng nhau.

b) Mệnh đề phủ định

Phủ tấp tểnh của một mệnh đề P.. là 1 mệnh đề kí hiệu là P¯. Hai mệnh đề P.. và P¯có tính chính sai trái khoáy ngược nhau, tức là:

- Nếu P.. chính thì P¯sai.

- Nếu P.. sai thì P¯đúng.

Ta sở hữu một số trong những qui định nhằm xác lập mệnh đề phủ tấp tểnh của một mệnh đề như sau:

+ Phủ tấp tểnh của mệnh đề P.. là mệnh đề “không cần P”.

+ Phủ tấp tểnh của mối liên hệ = là mối liên hệ ≠ và ngược lại.

+ Phủ tấp tểnh của mối liên hệ > là mối liên hệ ≤ và ngược lại.

+ Phủ tấp tểnh của mối liên hệ < là mối liên hệ ≥ và ngược lại.

+ Phủ tấp tểnh links “và” là links “hoặc” và ngược lại.

+ Mệnh đề phủ tấp tểnh của “∀x ∈ X, P(x)” là: “∃x ∈ X, P(x)¯”.

+ Mệnh đề phủ tấp tểnh của “∃x ∈ X, P(x)¯” là “∀x ∈ X, P(x)”.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Phát biểu mệnh đề P.. ⇒ Q và tuyên bố mệnh đề hòn đảo, xét tính chính sai của từng mệnh đề hòn đảo bại.

a) P: “Tứ giác ABCD là hình thoi” và Q: “Tứ giác ABCD là hình vuông”;

b) P: “(– 3)2 > (– 5)2” và Q: “(– 3) > (– 5)”;

c) P: “Tam giác ABC cân nặng bên trên A” và Q: “Tam giác ABC đều”.

Hướng dẫn giải:

a) - Mệnh đề P.. ⇒ Q được tuyên bố như sau:

“ Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì tứ giác ABCD là hình vuông”.

- Mệnh đề hòn đảo Q ⇒ P: “Tứ giác ABCD là hình vuông vắn thì tứ giác ABCD là hình thoi”.

Mệnh đề hòn đảo này là mệnh đề chính, tự hình vuông vắn thì sở hữu 4 cạnh cân nhau, 4 góc cân nhau, hình thoi chỉ cần phải có 4 cạnh cân nhau, vậy ABCD là hình vuông vắn thì ABCD là hình thoi.

b) - Mệnh đề P.. ⇒ Q: “Nếu (– 3)2 > (– 5)2 thì (– 3) > (– 5)”.

- Mệnh đề hòn đảo Q ⇒ P: “Nếu (– 3) > (– 5) thì (– 3)2 > (– 5)2”.

Do (– 3) > (– 5) luôn luôn chính và (– 3)2 = 9, (– 5)2 = 25, nhưng mà 9 < 25 nên (– 3)2 < (– 5)2, vậy mệnh đề hòn đảo này là mệnh đề sai.

c) - Mệnh đề P.. ⇒ Q: “Nếu tam giác ABC cân nặng bên trên A thì tam giác ABC đều”.

- Mệnh đề hòn đảo Q ⇒ P: "Nếu tam giác ABC đều thì ABC là tam giác cân nặng bên trên A".

Mệnh đề hòn đảo này là mệnh đề chính, tự tam giác ABC đều thì tam giác này còn có phụ vương cạnh cân nhau hoặc AB = AC = BC, nhưng mà AB = AC nên tam giác ABC cân nặng bên trên A.

Ví dụ 2. Cho mệnh đề P: “∀x ∈ ℝ, x2 + 1 > 0”. Phát biểu mệnh đề P.., mệnh đề phủ tấp tểnh của mệnh đề P.. và xét tính chính sai của mệnh đề phủ tấp tểnh bại.

Hướng dẫn giải:

- Mệnh đề P: “∀x ∈ ℝ, x2 + 1 > 0” được tuyên bố là: “Với từng số thực, tổng bình phương của chính nó với cùng 1 luôn luôn dương”.

- Mệnh đề phủ tấp tểnh của mệnh đề P.. là P¯: “∃x ∈ ℝ, x2 + 1 ≤ 0”, mệnh đề này được tuyên bố là: “Tồn bên trên một số trong những thực sao cho tới tổng bình phương của chính nó với cùng 1 luôn luôn ko dương”.

Ta có: x2 ≥ 0 ∀x ∈ ℝ nên suy đi ra x2 + 1 ≥ 0 + 1 = 1 > 0 ∀x ∈ ℝ.

Vậy mệnh đề P.. là mệnh đề chính, vì thế mệnh đề P¯là mệnh đề sai.

................................

................................

................................

Các công thức về tập kết và những quy tắc toán bên trên tập dượt hợp

1. Công thức

1.1. Tập hợp

a) Cách cho 1 tập dượt hợp

Cách 1: Liệt kê những thành phần của tập kết.

Cách 2: Nêu đặc thù đặc thù cho những thành phần của tập kết.

b) Kí hiệu nằm trong “” và ko nằm trong “

Nếu a là 1 thành phần của tập kết A, tao viết lách a A (đọc là a nằm trong A).

Nếu a ko là 1 thành phần của tập kết A, tao viết lách a A (đọc là a ko nằm trong A).

c) Tập rỗng

Một tập kết rất có thể ko chứa chấp thành phần nào là. Ta gọi này là tập rỗng, kí hiệu là .

Ta có: n() = 0.

d) Tập con

Cho 2 tập kết A, B, nếu như từng thành phần của B đều là thành phần của A thì tao thưa tập kết B là tập con của tập kết A. Kí hiệu: B ⊂ A.

+) B ⊂ A ⇔∀x : x ∈ B ⇒ x ∈ A.

+) Nếu A ⊂ B, B ⊂ C thì A ⊂ C.

+) A ⊂ A; ∅⊂ A với từng tập kết A.

+) Tập hợp ý A sở hữu n thành phần thì số tập dượt con cái của A là 2n.

+) Quan hệ trong những tập kết số: ℕ ℝ.

Các công thức về tập kết và những quy tắc toán bên trên tập kết (hay, chi tiết)

e) Hai tập kết tự nhau

Hai tập kết A và B cân nhau nếu như A là tập dượt con cái của B và bên cạnh đó B cũng chính là tập dượt con cái của A. Kí hiệu: A = B.

+) A = B Các công thức về tập kết và những quy tắc toán bên trên tập kết (hay, chi tiết).

f) Một số tập dượt con cái thông thường người sử dụng của tập dượt số thực ℝ.

Cho a, b là những số thực và a < b, tao có:

Các công thức về tập kết và những quy tắc toán bên trên tập kết (hay, chi tiết)

Trong đó: + là dương vô vô cùng (dương vô cùng);–∞ là âm vô vô cùng (âm vô cùng).

1.2. Các quy tắc toán bên trên tập dượt hợp

a) Giao của nhị tập dượt hợp

A ∩ B = {x | x ∈ A và x ∈ B}.

Các công thức về tập kết và những quy tắc toán bên trên tập kết (hay, chi tiết)

b) Hợp của nhị tập dượt hợp

A ∪ B = {x | x ∈ A hoặc x ∈ B}.

Các công thức về tập kết và những quy tắc toán bên trên tập kết (hay, chi tiết)

c) Hiệu của nhị tập kết, phần bù của tập dượt con

+) Hiệu của nhị tập kết A và B: A \ B = {x | x ∈ A và x ∉ B}.

Các công thức về tập kết và những quy tắc toán bên trên tập kết (hay, chi tiết)

+) Chú ý:

• A \ A = ∅; A \ ∅ = A.

• A \ B ≠ B \ A (Vì B \ A ={x | x ∈ B và x ∉ A}.

+) Phần bù của tập dượt con: A ⊂ E ⇒ CEA = E \ A ={x | x ∈ E và x ∉ A} (phần bù của A nhập E).

Các công thức về tập kết và những quy tắc toán bên trên tập kết (hay, chi tiết)

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho nhị tập kết A = {x ℝ, x2 – 5 = 0} và B = {5; 5}. Tập hợp ý nào là là tập dượt con cái của tập kết còn sót lại. Chúng sở hữu cân nhau không?

Hướng dẫn giải:

Ta có: x2 – 5 = 0 x2 = 5 x = 5hoặc x = 5.

Do x ℝ, nên cả nhị độ quý hiếm bên trên đều vừa lòng.

Vậy A = {5; 5}.

Ta thấy từng thành phần của tập kết A đều là thành phần của tập kết B nên A B.

Và từng thành phần của tập kết B đều là thành phần của tập kết A nên B A.

Vậy A = B.

Ví dụ 2. Cho tập kết A = {1; 2; 25; 30}, tập kết B = {1; 2; 30} và tập kết C = {2; 25; 28; 30}. Tìm những tập kết A ∩ C, A C, CAB và A \ C.

Hướng dẫn giải:

Ta có: A ∩ C = {x | x A và x C} = {2; 25; 30}.

A C = {x | x A hoặc x C} = {1; 2; 25; 28; 30}.

Do từng thành phần của tập kết B đều là thành phần của tập kết A nên B A.

Khi đó: CAB = A \ B = {x | x A và x B} = {25}.

Ta có: A \ C = {x | x ∈ A và x ∉ C} = {1}.

................................

................................

Xem thêm: Lý thuyết hệ thống số với các loại mã và phép chuyển đổi

................................
Lưu trữ: Công thức Toán 10 Đại số (sách cũ)

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 5 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 6 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số

Các công thức về phương tình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)

1. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai: Δ = b2 - 4ac

Δ < 0: Phương trình vô nghiệm

Δ = 0: Phương trình sở hữu nghiệm kép

x1 = x2 = - Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

Δ > 0: Phương trình sở hữu 2 nghiệm phân biệt

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

2. Công thức sát hoạch gọn gàng của phương trình bậc hai

Nếu b chẵn tao người sử dụng công thức sát hoạch gọn

Δ' = b'2 - ac Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

Δ' < 0: Phương trình vô nghiệm

Δ' = 0: Phương trình sở hữu nghiệm kép

x1 = x2 = - Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

Δ' > 0: Phương trình sở hữu 2 nghiệm phân biệt

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

3. Định lý Vi-ét:

Nếu phương trình bậc nhị ax2 + bx + c = 0 sở hữu nhị nghiệm x1; x2 thì

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

4. Các tình huống đặc trưng của phương trình bậc hai:

- Nếu a + b + c = 0 thì phương trình sở hữu nghiệm: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

- Nếu a - b + c = 0 thì phương trình sở hữu nghiệm: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

5. Dấu của nghiệm số: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)

- Phương trình sở hữu nhị nghiệm trái khoáy dấu: x1 < 0 < x2 ⇔ P.. < 0

- Phương trình sở hữu nhị nghiệm dương phân biệt: 0 < x1 < x2

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

- Phương trình sở hữu nhị nghiệm âm phân biệt x1 < x2 < 0

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số

1. Bất đẳng thức

a) Các đặc thù cơ bạn dạng của bất đẳng thức

+ Tính hóa học 1 (tính hóa học bắc cầu): a > b và b > c ⇔ a > c

+ Tính hóa học 2 (liên hệ thân mật trật tự và quy tắc cộng): a > b ⇔ a + c > b + c (cộng nhị vế của bất đẳng thức với nằm trong một số trong những tao được bất đẳng thức nằm trong chiều và tương tự với bất đẳng thức tiếp tục cho).

Hệ trái khoáy (Quy tắc gửi vế): a > b + c ⇔ a - c > b

+ Tính hóa học 3 (quy tắc cộng): Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất ⇒ a + c > b + d

+ Tính hóa học 4 (liên hệ thân mật trật tự và quy tắc nhân)

a > b ⇔ a.c > b.c nếu như c > 0

Hoặc a > b ⇔ a.c < b.c nếu như c < 0

+ Tính hóa học 5 (quy tắc nhân): Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất ⇒ ac > bd

(Nhân nhị vế ứng của 2 bất đẳng thức nằm trong chiều tao được một bất đẳng thức nằm trong chiều)

Hệ trái khoáy (quy tắc nghịch tặc đảo): a > b > 0 ⇒ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

+ Tính hóa học 6: a > b > 0 ⇒ an > bn (n vẹn toàn dương)

+ Tính hóa học 7: a > b > 0 ⇒ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất (n vẹn toàn dương)

b) Bất đẳng thức Cauchy (Cô-si)

Định lí: Trung bình nằm trong của nhị số ko âm to hơn hoặc tự tầm nhân của bọn chúng.

Nếu a ≥ 0, b ≥ 0 thì Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

Dấu "=" xẩy ra Khi và chỉ Khi a = b.

Hệ trái khoáy 1: Nếu 2 số dương sở hữu tổng ko thay đổi thì tích của chùng rộng lớn nhất lúc 2 số đõ bẳng nhau.

Ý nghĩa hình học: Trong toàn bộ những hình chữ nhật sở hữu nằm trong chu vi, hình vuông vắn sở hữu diện tích S lớn số 1.

Hệ trái khoáy 2: Nếu 2 số dương sở hữu tích ko thay đổi thì tổng của chùng nhỏ nhất lúc 2 số bại cân nhau.

Ý nghĩa hình học: Trong toàn bộ những hình chữ nhật sở hữu nằm trong diện tích S hình vuông vắn sở hữu chu vi nhỏ nhất.

+ Bất đẳng thức Cô-si cho tới n số ko âm a1; a2; …; an (n ∈ N*, n ≥ 2

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

Dấu "=" xẩy ra Khi và chỉ Khi a1 = a2 = … = an

c) Bất đẳng thức chứa chấp vệt độ quý hiếm tuyệt đối

Định lý: Với từng số thực a và b tao có:

|a + b| ≤ |a| + |b|

||a| - |b|| ≤ |a - b|

Dấu "=" xẩy ra Khi và chỉ Khi ab ≥ 0.

d) Một số bất đẳng thức khác

+) x2 ≥ 0 ∀x ∈ R

+) [a] + [b] ≤ [a + b]

Trong bại [x] gọi là phần vẹn toàn của số x, là số vẹn toàn lớn số 1 ko to hơn x:

[x] ≤ x < [x] + 1

+) (a2 + b2)(x2 + y2) ≥ (ax + by)2 ∀a, b, x, hắn ∈ R.

2. Các công thức về vệt của nhiều thức

a) Dấu của nhị thức bậc nhất

Nhị thức hàng đầu f(x) = ax + b (a ≠ 0)cùng vệt với thông số a Khi x > Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất, trái khoáy vệt với thông số a Khi x < Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất.

b) Dấu của tam thức bậc hai

f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0)

Biệt thức Δ = b2 - 4ac

Δ < 0: f(x) nằm trong vệt với thông số a

Δ = 0: f(x) nằm trong vệt với thông số a với từng x ≠ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

Δ > 0: f(x) sở hữu nhị nghiệm x1; x2 (x1 < x2)

x

- ∞

x1

x2

+ ∞

f(x)

cùng vệt a

trái vệt a

cùng vệt a

*) Các công thức về ĐK nhằm tam thức bậc nhị ko thay đổi vệt bên trên R.

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

c) Dấu của nhiều thức bậc to hơn hoặc tự 3. Bắt đầu dù phía bên phải nằm trong vệt với thông số a của số nón tối đa, qua chuyện nghiệm đơn thay đổi vệt, qua chuyện nghiệm kép ko thay đổi vệt.

3. Các công thức về phương trình và bất phương trình chứa chấp vệt trị tuyệt đối

a) Phương trình

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

b) Bất phương trình

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

|A| < |B| ⇔ A2 < B2 ⇔ A2 - B2 < 0 ⇔ (A - B)(A + B) < 0

|A| ≤ |B| ⇔ A2 ≤ B2 ⇔ A2 - B2 ≤ 0

4) Các công thức về phương trình và bất phương trình chứa chấp vệt căn bậc hai

a) Phương trình

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

b) Bất phương trình

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

Xem tăng tổ hợp công thức môn Toán lớp 10 khá đầy đủ và cụ thể khác:

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
BÀI VIẾT NỔI BẬT


Màn chiếu

Siêu thị máy tính An Phát phân phối các loại màn chiếu: Màn chiếu 3 chân, màn chiếu treo tường, màn chiếu điều khiển điện, màn chiếu sàn, màn chiếu khung. Hàng chính hãng giá rẻ