NQH IELTS

KIẾN THỨC | SỬ DỤNG CẤU TRÚC USED TO, BE USED TO, GET USED TO HIỆU QUẢ

Cấu trúc Used to là dạng cấu hình khá giản dị, hùn từng học viên ghi điểm trong số bài xích đánh giá. Tuy nhiên với từng nào cấu hình used đồ sộ chúng ta vẫn biết chưa? Used đồ sộ verb không giống gì Be used đồ sộ và Get used to? còn nếu không biết phương pháp phân biệt rất dễ dàng bị rơi rụng điểm oan. Đừng lo sợ,nội dung bài viết tại đây NQH IELTS tiếp tục trình diễn một cơ hội cụ thể và rõ ràng nhất nhé!

I. Cấu trúc Used đồ sộ là gì?

Cấu trúc Used to được dùng để làm nói đến việc 1 thói thân quen, hiện trạng, sự khiếu nại từng xẩy ra vô quá khứ vẫn kết thúc và không thể trúng ở lúc này nữa. Cấu trúc này thông thường đem ý đối chiếu đằm thắm quá khứ và lúc này.

Bạn đang xem: NQH IELTS

II.Công thức cấu hình Used to

 

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + Used đồ sộ + V(inf - nguyên vẹn thể)

 • I used đồ sộ go đồ sộ school by bus, now I go by xe đạp. (Trước trên đây thì tôi chuồn xe buýt cho tới ngôi trường, lúc này thì tôi chuồn vày xe cộ máy.)

→ Hành động chuồn xe buýt chỉ mất vô quá khứ và lúc này không thể nữa

Phủ định

S + didn’t use đồ sộ + V(inf - nguyên vẹn thể)

 • John didn’t use đồ sộ clean the house everyday when he lived alone. (John thông thường ko dọn ngôi nhà thường ngày Khi tuy nhiên anh ấy sinh sống một mình.)

→ Nói về thói thân quen thời xưa của John là anh tớ ko thông thường dọn ngôi nhà thường ngày.

Nghi vấn

Did + S + use đồ sộ + V(inf - nguyên vẹn thể)

 • Did he use đồ sộ come trang chủ this late? (Anh ấy với thông thường về ngôi nhà muộn như vậy này không?)

→ Hỏi về thói thân quen về ngôi nhà muộn của anh ấy ta

Sử Dụng Cấu Trúc Used To→ Lưu ý: Không với used đồ sộ ở thì lúc này (Use to), nhằm biểu diễn miêu tả thói thân quen ở lúc này, nên dùng những trạng kể từ chỉ gia tốc như often, always, usually,...

II. Công thức cấu hình Be used to

Cấu trúc đồ sộ Be used đồ sộ nói đến việc ai này đã thân quen với việc cần làm cái gi hoặc thân quen với đồ vật gi. Thường Khi dùng đồ sộ Be used là bảo rằng việc/sự việc này đã không thể trở ngại với chúng ta nữa vì như thế chúng ta đã thử nó rất nhiều lần

 

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + be + used đồ sộ + V_ing/N

 • She is used đồ sộ getting đồ sộ work earlier than vãn her husband. (Cô ấy vẫn thân quen với việc đi làm việc sớm rộng lớn ck mình)

Phủ định

S + be + not + used đồ sộ + V_ing/N

 • I’m not used đồ sộ going đồ sộ bed before 11pm. (Tôi ko thân quen với việc cần chuồn ngủ trước 11h tối)

Nghi vấn

Be + S + used đồ sộ + V_ing/N

 • Are you used đồ sộ going đồ sộ the thể hình three times a week? (Bạn vẫn thân quen với việc chuồn tập dượt thể hình 3 phen một tuần chưa?)

cấu trúc Be used to

III. Công thức cấu hình Get used to

Tương tự động như Be used đồ sộ, cấu hình Get used đồ sộ được dùng để làm trình bày ai này đã thân quen với việc cần làm cái gi hoặc thân quen với đồ vật gi.

 

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + get + used đồ sộ + V_ing/N

 • I have gotten used đồ sộ learning online during the Covid-19 pandemic. (Tôi vẫn thân quen với việc học tập online vô thời khắc dịch Covid-19)

Phủ định

S + trợ động kể từ + not + used đồ sộ + V_ing/N

 • You still didn’t get used đồ sộ eating with fork, did you? (Bạn vẫn ko thân quen với việc ăn vày nĩa cần không?)

Nghi vấn

Trợ động kể từ + S + get + used đồ sộ + V_ing/N

 • Did he get used đồ sộ living abroad alone? (Anh ấy vẫn thân quen với việc cần sinh sống ở quốc tế một mình chưa?)

cấu trúc get used to

Lưu ý:

Trong giờ đồng hồ Anh, với 12 trợ động kể từ là: be, have, tự, can, may, will, must, need, shall, ought (to), used (to), dare. Trong số đó có: 

 • 9 động kể từ khuyết thiếu: can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to)
 • 3 trợ động kể từ thông thườn nhất là: be, tự, have.

Ví dụ:

 • The children are swimming in the pool. (Bọn con trẻ đang được tập bơi vô hồ bơi.)
 • She could play the piano when she was five. (Cô ấy hoàn toàn có thể nghịch ngợm piano Khi cô ấy mới mẻ 5 tuổi tác.)

IV. Bài tập dượt áp dụng

Bài tập dượt 1: Điền “Used to”, “Be used to” hoặc “Get used to” phù hợp vô điểm trống

 1. Asian drivers find it difficult đồ sộ _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.
 2. See that building there? I _______________________ (go) đồ sộ school there, but now it’s a bakery.
 3. I’ve only been at this company a couple of days. I _______________________ (still not) how they tự things round here.
 4. When I first arrived in this place, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.
 5. Working till 10pm isn’t a problem. My father _______________________ (finish) late. He did it in his last job too.
 6. I can’t believe they are going đồ sộ build an airport just three miles from our new house! My family will _______________________ (never) all that noise! 
 7. His father _______________________ (smoke) ten cigars a day – now he doesn’t smoke anymore!
 8. Whenever all my friends went đồ sộ bar clubs, I _______________________ (never go) with them, but now I really enjoy it.
 9. I _______________________ (drive) as I have had my driving license.
 10. When Max went đồ sộ live in Germany, he _______________________ (live) there very quickly. He’s a very open minded person.

Bài 2: Chọn đáp án mến hợp

 1. Humans _____ that the earth is round before.

A. would not use đồ sộ believe

B. used đồ sộ believing

C. were not used đồ sộ believe

D. did not use đồ sộ believe

 1. Astronauts_____ in their spaceship, but they usually work outside now.

A. were staying

B. used đồ sộ stay

C. were used đồ sộ stay

D. had used đồ sộ stay

 1. Tuberculosis_____ incurable before.

A. use đồ sộ be thought

B. used đồ sộ think

C. used đồ sộ be thought

D. use đồ sộ think

 1. Latterly babies _____ of whooping cough.

A. have died

B. used đồ sộ die

C. would die

D. both B and C

 1. These đô thị boys are used_____ in the field.

A. đồ sộ work

B. used đồ sộ lie

C. would like

D. đồ sộ working

 1. Newton_____ scientific books when he was a boy.

A. used đồ sộ read

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính BHXH 1 lần online dễ thực hiện năm 2023

B. had been reading

C. had read

D. has read

 1. I am sorry I am not_____ that fast.

A. use đồ sộ drive

B. used đồ sộ driving

C. used đồ sộ drive

D. use đồ sộ driving

 1. Frank used đồ sộ work in a small outlet. He _____

A. had never done anything else

B. still does

C. is now

D. doesn’t any more

 1. William Momsen used đồ sộ work in a small cửa hàng. He _____

A. doesn’t drive it any more

B. is driving it

C. likes it

D. didn’t lượt thích it

 1. Mary Thompson used đồ sộ drive a xe taxi. This means she_____

A. used đồ sộ lie

B. used live

C. used đồ sộ living

D. used đồ sộ live

Bài tập dượt 3: Hoàn trở thành câu loại nhì sao mang lại nghĩa tương tự động với câu loại nhất

 1. He usually stayed up late đồ sộ watch football matches last year, but now he doesn’t.

He used _______________________________________________

 1. There were some flowers in the field, but now there aren’t any.

There used _____________________________________________

 1. Anya doesn’t live with her parents anymore.

Anya used ______________________________________________

 1. Daniel is not a poor man anymore, but he has become a rich businessman in this đô thị.

Daniel used _______________________________________________

 1. We didn’t often go đồ sộ the cinema every Monday last year.

We didn’t use _________________________________________

 1. My hair now is much shorter than vãn it was in the past.

In the past my hair used __________________________________

 1. Satoshi didn’t have time đồ sộ collect Pokemon cards as when he was in primary school.

Satoshi used _______________________________________________

 1. Did you often go đồ sộ the beach when you lived in Vung Tau?

Did you use __________________________________________

 1. Mr. Harry often went đồ sộ work by motorbike, but now he goes đồ sộ work on foot.

Mr. Harry ___________________________________________

 1. There were traffic jams in this street during rush hours, but now the street has become much wider.

There _______________________________________________

V.Đáp án chi tiết

Bài 1

Bài 2

Bài 3

1. get used đồ sộ driving.

2. used đồ sộ go.

3. am still not used đồ sộ.

4. used đồ sộ live.

5. am used đồ sộ finishing.

6. never get used đồ sộ.

7. used đồ sộ smoke.

8. never used đồ sộ go.

9. am used đồ sộ driving.

10. got used đồ sộ living.

 1. D
 2. B
 3. A
 4. D
 5. C
 6. A
 7. B
 8. D
 9. A
 10. D

1. He used đồ sộ stay up late đồ sộ watch football matches.

2. There used đồ sộ be some flowers in the field.

3. Anya used đồ sộ live with her parents.

4. Daniel used đồ sộ be a poor man, but now he has become a rich businessman.

5. We didn’t use đồ sộ go đồ sộ the cinema every Monday.

6. In the past my hair used đồ sộ be much longer.

7.Satoshi didn’t use đồ sộ have time đồ sộ collect stamps when he was in primary school.

8. Did you use đồ sộ go đồ sộ the beach when you lived in Vung Tau?

9. Mr. Hung used đồ sộ go đồ sộ work by motorbike, but now he goes đồ sộ work on foot.

10. There used đồ sộ be traffic jams in this street during rush hours, but now the street has become much wider.

VI. Tổng kết

Hãy phối hợp việc học tập cần cù với series ”Sử Dụng Cấu Trúc Used To, Be Used To, Get Used To Hiệu Quả” bên trên trên đây nhằm ôn tập dượt lại những ngữ pháp Tiếng Anh một cơ hội trọn vẹn nhất. Chúc chúng ta đạt được số điểm trên cao như mong muốn vô kỳ thi đua tiếp đây nhé!

-------------------------------------------------------------

Đọc thêm

10 Phút Nắm Chắc Quy Tắc "To V Và V-ing"

Xem thêm: Bắt đáy chứng khoán là gì? Cách bắt đáy hiệu quả

Top đôi mươi Cấu Trúc "Tóm Gọn" IELTS 7.0+

Lấy Gốc Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn - Future Perfect Continuous Tense Vừa Nhanh Vừa Gọn

Bí Kíp Trọn Điểm TRUE/FALSE/NOT GIVEN Trong IELTS Reading

BÀI VIẾT NỔI BẬT