Danh sách các hàm về ngày và thời gian trong Excel - Viện Kế toán & Quản trị doanh nghiệp (IABM)

22 Tháng Chín, 2022

Các hàm về tháng ngày nhập Excel bao hàm nhiều hàm không giống nhau, ví dụ như: hàm TODAY, DAY, MONTH, YEAR và còn vô số những hàm không giống. Khi dùng những hàm này, người tiêu dùng đơn giản dễ dàng được chấp nhận hiển thị hoặc định hình tháng ngày năm, thời hạn nhập Excel. IABM gửi các bạn list những hàm về ngày và thời hạn nhập Excel như sau:

Bạn đang xem:

DATE Hàm Date là hàm tháng ngày, nó ghép 3 bộ phận ngày, mon và năm sẽ tạo trở nên một ngày đầy đủ định hình tháng ngày năm. Cú pháp hàm Date
=DATE
(year, month, day)
DATEDIF Hàm người sử dụng cho tới việc đo lường và tính toán sự chênh chéo thân ái 2 độ quý hiếm thời hạn không giống nhau Hàm DATEDIF sẽ có được cú pháp tính như sau:  =DATEDIF(Start_date, End_date, Unit)

Theo đó:

 • Start_date: Thời điểm đầu cần thiết tính
 • End_date: Thời điểm kết thúc giục
 • Unit: Giá trị mong muốn trả về.
DATEVALUE Hàm DATEVALUE nhập Excel giúp cho bạn quy đổi tháng ngày ở dạng văn bạn dạng sang trọng dạng số sê-ri tuy nhiên Excel rất có thể nắm rõ là tháng ngày. Cú pháp của hàm Datevalue là:

=DATEVALUE(date_text )
Trong tê liệt đối số date_text là 1 trong chuỗi văn bạn dạng thay mặt cho 1 ngày.

DATE Hàm DAY là hàm trả về ngày của ngày/tháng/năm Cú pháp: =DAY( Serial_number)

Trong đó: Serial_number là độ quý hiếm nên. Là độ quý hiếm ngày, mon, năm tuy nhiên bạn thích kéo ra ngày

DAYS Hàm DAYS nằm trong group hàm tháng ngày, dùng để làm trả về thành quả thân ái 2 mốc thời hạn. Hàm DAYS nhập Excel đem cú pháp dùng =DAYS(end_date, start_date)

Trong đó:

 • end_date: Ngày kết thúc giục mong muốn xác lập số ngày, là thông số nên.
 • start_date: Ngày trước tiên mong muốn xác lập số ngày, là thông số nên.
DAYS360 Hàm DAYS360 nhập Excel là hàm chung trả về số ngày thân ái 2 mốc thời hạn. Cú pháp: =DAYS360(end_date,start_date)

Trong đó:

 • end_date: Là độ quý hiếm ngày kết thúc giục trong vòng thời hạn cần thiết tính ngày. Là độ quý hiếm nên.
 • start_date: Là độ quý hiếm ngày chính thức trong vòng thời hạn cần thiết tính ngày. Là độ quý hiếm nên.
EDATE Hàm EDATE trả về độ quý hiếm ngày trước hoặc sau ngày tiếp tục biết tiếp tục xác lập trước. Cú pháp =EDATE(start_date, months)
Trong đó:
 • start_date: Ngày ngày chính thức.
 • months: Số mon trước hoặc sau ngày chính thức (start_date). Giá trị dương cho tới đối số months dẫn đến ngày nhập sau này, độ quý hiếm âm dẫn đến ngày nhập vượt lên trên khứ.
EOMONTH Hàm EOMONTH hoặc còn được viết lách tắt của kể từ End of Month là công thức hàm dùng để làm trả về thành quả ngày sau cuối của một mon ví dụ (hàm tiếp tục hiển thị vừa đủ thành quả của ngày, mon, năm).
Cấu trúc của hàm EOMONTH nhập Excel như sau: =EOMONTH (start_date, months)
HOUR Hay hay còn gọi là hàm giờ, là hàm được dùng nhập Excel nhằm trả về những độ quý hiếm giờ. Giá trị giờ được trả về ở dạng số nguyên vẹn kể từ 0 (12:00 A.M) cho tới 23 (11:00 Phường.M). Cú pháp hàm: =HOUR(serial_number)

Trong đó:

serial_number: Đối số nên, là thời hạn đem chứa chấp giờ tuy nhiên bạn thích tách đi ra.

ISOWEEKNUM Trả về số tuần ISO của năm so với ngày tiếp tục cho tới. Cú pháp cho tới hàm ISOWEEKNUM nhập Excel là: =ISOWEEKNUM(Date)

Date: Ngày Excel tuy nhiên bạn thích mò mẫm số ISO tuần.

MINUTE Hàm MINUTE là 1 trong hàm trả về độ quý hiếm số nguyên vẹn kể từ 0-59. Cú pháp =MINUTE(value)

 Trong đó:

Xem thêm: 6 Cách viết hoa chữ cái đầu trong Excel đơn giản nhất

 • value (bắt buộc) là 1 trong thời hạn dạng vừa đủ, một dù hoặc độ quý hiếm kể từ hàm time.
MONTH Hàm Month là hàm chủ thể thời hạn, trả về mon của một ngày bất kì, mon được trả về bên dưới dạng số nguyên vẹn (Từ 1 cho tới 12). Trong khi, hàm Month còn phối hợp được với thật nhiều hàm khác ví như hàm IF, hàm Vlookup, hàm Max, hàm Min,… Cú pháp =MONTH(Serial_number)Trong đó:

Serial_number (Bắt buộc): Ngày mon tuy nhiên bạn thích mò mẫm độ quý hiếm mon, rất có thể là chuỗi thẳng hoặc chuỗi phía trên địa điểm dù.

NETWORKDAYS Hàm NETWORKDAYS trả về tổng số ngày thao tác trừ ngày ngủ Lễ và ngày vào buổi tối cuối tuần. Nó là dụng cụ thông thường xuyên được dùng nhập việc làm tính lộc cho tới nhân viên cấp dưới một đội chức, công ty. Cú pháp: =NETWORKDAYS(start_day, end_day, [holidays]).

Trong đó:

 • start_day: Ngày chính thức.
 • end_day: Ngày kết thúc giục.
 • [holidays]: Những ngày ngủ.
NETWORKDAYS.INTL Trả về số ngày thao tác đầy đủ vẹn ở thân ái nhì ngày bằng phương pháp người sử dụng thông số nhằm cho thấy thêm đem từng nào ngày vào buổi tối cuối tuần và này là những thời buổi này. Ngày vào buổi tối cuối tuần và ngẫu nhiên thời buổi này được chứng thật là ngày nghỉ dịp lễ sẽ không còn được xem như là ngày thao tác. Cú pháp =NETWORKDAYS.INTL(start_date, end_date, [weekend], [holidays])
 • start_date và end_date: Những ngày cần thiết tính khoảng cách thân ái bọn chúng. Start_date rất có thể sớm rộng lớn, trùng với hoặc muộn rộng lớn end_date.
 • weekend (Tùy chọn): Cho biết những thời buổi này là ngày vào buổi tối cuối tuần và ko được xem nhập số ngày thao tác đầy đủ vẹn tính kể từ start_date cho tới end_date. Ngày vào buổi tối cuối tuần rất có thể là số ngày vào buổi tối cuối tuần hoặc một chuỗi cho thấy thêm ngày vào buổi tối cuối tuần xẩy ra lúc nào.
 • holidays (Tùy chọn): Một cỗ tùy lựa chọn bao hàm một hoặc nhiều ngày rất cần phải loại trừ ngoài lịch ngày thao tác. Ngày lễ tiếp tục là 1 trong phạm vi dù đem chứa chấp ngày, hoặc một mảng đem chứa chấp độ quý hiếm sê-ri biểu thị những ngày tê liệt. Thứ tự động những ngày hoặc độ quý hiếm sê-ri nhập đối số ngày nghỉ dịp lễ rất có thể tùy ý.
NOW Hàm NOW trả về ngày và giờ thời điểm hiện tại. Cú Pháp:  =NOW()

– Cú pháp hàm NOW ko dùng đối số.
– Kết trái khoáy của hàm NOW được update khi chúng ta tiến hành một công thức hoặc edit một dù độ quý hiếm chứ không cần update liên tiếp.

SECOND
Hay hay còn gọi là hàm giây, là hàm được dùng nhập Excel nhằm trả về những độ quý hiếm giây. Giá trị giây được trả về ở dạng số nguyên vẹn kể từ 0 cho tới 59. Cú pháp hàm: =SECOND(serial_number)
Trong đó:
 • serial_number: Đối số nên, là thời hạn đem chứa chấp giây tuy nhiên bạn thích tách đi ra.
TIME Hàm TIME nhập Excel là 1 trong nhập số những hàm ở trong group hàm tháng ngày và thời hạn hoặc được dùng nhập Excel. Cú pháp =TIME(hour, minute, second)

Cú pháp của hàm TIME đem các đối số sau đây:

 • hour (Bắt buộc): Là một số từ 0 (không) đến 32767 thể hiện giờ. Mọi giá trị lớn rộng lớn 23 sẽ được phân tách cho tới 24 và phần còn lại sẽ được coi là giá trị giờ. Ví dụ, TIME(27,0,0) = TIME(3,0,0) = ,125 hoặc 3:00 SA.
 • minute (Bắt buộc): Là một số từ 0 đến 32767 thể hiện phút. Mọi giá trị lớn rộng lớn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ và phút. Ví dụ, TIME(0,750,0) = TIME(12,30,0) = ,520833 hoặc 12:30 CH.
 • second (Bắt buộc): Là một số từ 0 đến 32767 thể hiện giây. Mọi giá trị lớn rộng lớn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ, phút và giây. Ví dụ, TIME(0,0,2000) = TIME(0,33,22) = ,023148 hoặc 12:33:20 SA
TIMEVALUE Hàm TIMEVALUE nhập Excel là hàm đo lường và tính toán trả về số thập phân của thời hạn được biểu thị vì chưng chuỗi văn bạn dạng nhập Excel. Tức là hàm trả về số thập phân của thời hạn được biểu thị vì chưng chuỗi văn bạn dạng. Cú pháp =TIMEVALUE(time_text)

Trong tê liệt đối số time_text là 1 trong chuỗi văn bạn dạng biểu thị thời hạn. Trong chuỗi văn bạn dạng này giờ, phút và giây nên được phân tích vì chưng lốt nhì chấm.

TODAY Hàm TODAY là 1 trong hàm thời hạn giúp cho bạn hiển thị đúng chuẩn tháng ngày năm thời điểm hiện tại. điều đặc biệt, chúng ta có thể kết phù hợp với một trong những hàm không giống nhằm đo lường và tính toán những khoảng chừng thời hạn vô cùng hữu ích và tiện lợi. Cú pháp =TODAY()
WEEKDAY Hàm WEEKDAY là 1 trong hàm nằm trong group thì giờ (Date and Time), dùng để làm đo lường và tính toán tháng ngày năm. Cú pháp =WEEKDAY(serial_number;[return_type])
 • serial_number: Đây là thông số nên, rất có thể là biểu thức tháng ngày như “24/02/1997″ hoặc một số lượng biểu thị tháng ngày như 3746,…
 • return_type: Tham số xác lập Search Engine Results Page. Sẽ đem thật nhiều thông số tùy lựa chọn cho mình, nhằm chúng ta có thể thiết lập được Search Engine Results Page.
WEEKNUM
Mô hình WEEKNUM nhập Excel trả về số tuần của ngày tiếp tục cho tới nhập 1 năm. Theo đem ấn định, WEEKNUM tác dụng kiểm điểm tuần chính thức nhập Chủ nhật. Cú pháp hàm: =WEEKNUM(serial_number; [return_type])

Trong đó:

 • serial_number: đối số bắt buộc, là một ngày nhập tuần mong muốn tính số trật tự của tuần tê liệt nhập năm.
 • return_type: đối số tùy chọn, là một số để xác định tuần sẽ bắt đầu từ ngày nào.
WORKDAY Hàm WORKDAY là hàm tính số ngày thao tác. Cú pháp =WORKDAY(start_date, days, [holidays])

Trong đó:

 • start_date: Ngày chính thức tính toán
 • days: Số ngày tiếp tục lùi về hoặc thêm vào đó. Lùi được xem là số âm, thêm vào đó là số dương
 • holidays (tùy chọn): Một list ngày nghỉ dịp lễ, ngày nghỉ
WORKDAY.INTL
WORKDAY.INTL là hàm đo lường và tính toán nhập Excel làm cho đi ra thành quả là số sê-ri của ngày trước hoặc sau một trong những ngày thao tác tiếp tục xác lập. Cú pháp =WORKDAY(start_date, days, [weekend],[holidays])

Trong đó:

Xem thêm: Layout là gì? Ý nghĩa quan trọng của layout trong thiết kế

 • start_date: Là ngày chính thức, là thông số nên.
 • days: Là ngày ko ở trong thời gian ngày vào buổi tối cuối tuần và ngày nghỉ dịp lễ trước hoặc sau Start_date, là thông số nên.
  days > 0: số ngày dẫn đến nhập tương lai; Days
 • weekend: Cho biết những thời buổi này là ngày vào buổi tối cuối tuần ko được xem vào trong ngày thao tác, là thông số tùy lựa chọn đem những độ quý hiếm sau:
  + Weekend = 1 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần là loại 7, mái ấm nhật.
  + Weekend = 2 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần là mái ấm nhật, loại nhì.
  + Weekend = 3 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần là loại nhì, loại tía.
  + Weekend = 4 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần là loại bậc tía, loại tư.
  + Weekend = 5 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần là loại bậc tư, loại năm.
  + Weekend = 6 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần là loại năm, loại sáu.
  + Weekend = 7 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần là loại sáu, loại 7.
  + Weekend = 11 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần chỉ mất mái ấm nhật.
  + Weekend = 12 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần chỉ mất loại nhì.
  + Weekend = 13 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần chỉ mất loại tía.
  + Weekend = 14 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần chỉ mất loại tư.
  + Weekend = 15 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần chỉ mất loại năm.
  + Weekend = 16 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần chỉ mất loại sáu.
  + Weekend = 17 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần chỉ mất loại 7.
 • holidays: Ngày cần thiết loại trừ thoát ra khỏi ngày thao tác tuy nhiên ngày này sẽ không ở trong thời gian ngày lễ cố định và thắt chặt.
YEAR Hàm YEAR nhập excel là hàm tính số thời gian của một ngày ví dụ tiếp tục cho tới trước. Cú pháp =YEAR(serial_number)


Trong đó: serial_number: Ngày nhập năm tuy nhiên bạn thích tìm
Trả về năm của một ngày 1 ngày ứng này tê liệt. Năm được trả về dạng số nguyên vẹn trong vòng kể từ 1900 cho tới 9999.

YEARFRAC Hàm YEARFRAC nhập excel chung tính khoảng chừng thời hạn thân ái 2 ngày cho tới trước. Ứng dụng nhập tính số thời gian thao tác, số tuổi tác, số rạm niên, năm phân chia ngân sách, khấu hao tài sản… Cú pháp =YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])
Trong đó:
 • start_date: Ngày bắt đầu
 • end_date: Ngày kết thúc
 • basis: Tùy lựa chọn dạng kiểm điểm, còn nếu như không gõ tiêu chuẩn này, đem ấn định basis = 0

Tham gia xã hội Chuyên Viên nhằm nhận nhiều vấn đề té ích

Đăng ký nhập cuộc tức thì xã hội những Chuyên Viên Kế toán - Tài chủ yếu, nhận những tư liệu hữu ích giúp cho bạn nâng lên kĩ năng và kỹ năng, thoải mái tự tin thể hiện đưa ra quyết định và nâng tầm sự nghiệp.

Tham gia ngay